worst comes to worst

پیشنهاد کاربران

تو بدترین حالت ، ته تهش. . . ، وقتی وضیت از این خرابتر بشه
یعنی اگه شرایط بدتر و پیچیده تر از اینی که هست بشه. . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما