woodlice

پیشنهاد کاربران

woodlice ( plural of woodlouse )
خر خاکی
خَرخاکی ( به انگلیسی: Woodlouse ) یک نوع سخت پوست است که دارای ده پا، پوسته ای سخت و بندبند و شاخک هایی دراز می باشد. خرخاکی ها جزو معدود سخت پوستانی هستند که دایماً روی خشکی زندگی می کنند. خرخاکی ها بیشتر از فضولات حیوانی، کپک، و پسمانده های گیاهان و غیره تغذیه می کنند. خرخاکی ها متعلق به زیرراسته خرخاکیان ( به انگلیسی: Oniscidea ) از راسته جورپایان با بیش از ۵ گونه شناخته شده هستند. نوعی از خرخاکی که خانواده خرخاکی های گلوله ای ( به انگلیسی: Armadillidiidae ) را تشکیل می دهند در موقع برخورد با خطر خود را گلوله می کند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما