with the benefit of hindsight

پیشنهاد کاربران

با بهره مندی از گذشته، با توجه به گذشته
ادراک موءخر بر تجربه،
توانایی فهم چیزی پس از رخ دادن
بر اساس تحربه یا بر اساس یافته ها
درک و ارزیابی یک رویداد یا موقعیت تنها پس از آشکار شدن پیامدهای آن

یک موقعیت را درک می کردن و دانستن اینکه چگونه با آن کنار بیاید، اما فقط به این دلیل که قبلاً اتفاق افتاده است.

بپرس