آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
winners curse

معنی یا پیشنهاد شما