wilting point

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نقطه پژمردگی - نقطه ای که در آن، محتوای آب خاک آنقدر کم می شود که نمی تواند از پژمردگی همیشگی گیاهان جلوگیری نماید. مانند آنچه اولین بار معرفی شده بود (و تا حدی امروزه نیز کاربرد دارد) نقطه ای که در آن، کمبود آب در خاک هر درجه ای از پژمردگی را باعث می شود. - مترادف: ضریب پژمردگی. درصد پژمردگی. - مقایسه شود با: پژمردگی موقت.
[خاک شناسی] نقطه پژمردگی

معنی یا پیشنهاد شما