wig craft

پیشنهاد کاربران

WIGمخفف کلمه Wing in Ground است
قایق پرنده : شناور چند منظوره ای که در حالت عملیات اصلی خود در نزدیکی سطح آب با استفاده از نیروی عکس العمل باد به سطح آب پرواز می کند
( دریانوردی ) ( قوانین راه دریایی ) ( ناوبری )

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما