wider

پیشنهاد کاربران

وسیع تر، گسترده تر، عریض تر
گسترده تر
وسیع تر
پهن تر
موسع ( معنای موسع در برابر معنای مضیق )
گسترده تر، وسیع تر
جامع تر - کلی تر
عریض تر
بیشتر
بزرگتر
پهن تر

عموم ( مثلاً عموم مردم )
Wider
پهناور
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما