wider

پیشنهاد کاربران

پهنای وعمق کار
بستگی به مکان استفاده دارد مثلا در روی تیغه برش بعمنی عمق برش
نکته هایی درباره یِ پیشوندِ " پاد" به چمِ " ضد، مخالف" در زبانِ پارسی:
نکته 1: پیشوندِ " پاد" در زبانِ پارسی کارکردِ یکسانی با پیشوندهایِ " entgegen/ wider " در زبانِ آلمانی دارد.
نکته 2: پیشوندِ " پاد" در زبانِ پارسی کارکردِ یکسانی با پیشوندهایِ " counter/ anti" در زبانهایِ اروپایی دارد.
...
[مشاهده متن کامل]

برای نمونه به جایِ واژه یِ " تناقض"، واژه " پادگویی، پادگویِش" برابر با " wider. sprechung " و به جایِ واژه یِ " widersprechen" در زبانِ آلمانی به چمِ " تناقض داشتن" واژه یِ" پادگفتن/پادگوییدن" پیشنهاده شده است.
واژگانِ " پادگویی/پادگفتن/پادگوییدن" را دکتر ادیب سلطانی در نوشته هایشان بکار برده است.
نکته 3 : در برخی واژگانی که با پیشوندهایِ نامبرده در بالا می آیند، می توان به جایِ " پاد" از پیشوندِ " برابر " بهره جُست.
نکته 4 : پیامِ من دربردارنده یِ آموزشِ واژگانِ بیگانه نیست، بَرکه ( =بلکه ) در راستایِ " پالایندگی و سره سازیِ " زبانِ پارسی است.

Wider
پهناور
عموم ( مثلاً عموم مردم )
پهن تر

بیشتر
بزرگتر
عریض تر
جامع تر - کلی تر
گسترده تر، وسیع تر
موسع ( معنای موسع در برابر معنای مضیق )
پهن تر
گسترده تر
وسیع تر
وسیع تر، گسترده تر، عریض تر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٤)

بپرس