who

/ˈhuː//huː/

معنی: که، کی، چه کسی، چه شخصی، چه اشخاصی
معانی دیگر: کی ها (کیا)، چه کسانی، که او، که آنها، هر کس، حتی اگر کسی، کسی، (قدیمی) کسی که، کسانی که، مخفف: سازمان بهداشت جهانی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم و ( noun, abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "World Health Organization."

جمله های نمونه

1. who appointed you to this job?
چه کسی شما را به این کار گماشت ؟

2. who are talking and to whom do they talk?
چه کسانی دارند حرف می زنند و با کی حرف می زنند؟

3. who are you rooming with?
با کی هم اتاق هستی ؟

4. who are you to give me orders!
تو کی هستی که به من دستور بدهی !

5. who authorized you to. . . ?
کی به شما اجازه داد که. . . ؟

6. who can number the stars?
چه کسی می تواند ستارگان را بشمارد؟

7. who can remember the multitudinous events of that day?
چه کسی می تواند رویدادهای فراوان آن روز را به یاد بیاورد؟

8. who cooked it?
کی آن را پخت ؟

9. who did this to you?
کی این عمل را نسبت به تو انجام داد؟

10. who did this?
کی این کار را کرد؟

11. who do you think you are!
خیال می کنی کی هستی !

12. who goes there?
چه کسی آنجا می رود؟ آنجا کیست ؟

13. who got the most votes?
کی از همه بیشتر رای آورد؟

14. who has been interfering with my radio? it is ruined!
کی رادیوی مرا دستکاری کرده است ؟ خراب شده !

15. who has been poking around in my desk drawer?
کی رفته سر کشو میز من ؟

16. who has dreamed up this foolish plan?
چه کسی این نقشه ی احمقانه را در سر پرورانده است ؟

17. who has invented this machine?
این ماشین را چه کسی اختراع کرده است ؟

18. who has written this scribble? i for one can't read it
این خرچنگ قورباغه را کی نوشته است ؟ من که نمی توانم آن را بخوانم !

19. who is dealing this hand?
کی این دست را می دهد؟

20. who is funding it?
پول آن را چه کسی می دهد؟

21. who is going to chair the meeting?
ریاست جلسه به عهده چه کسی خواهد بود؟

22. who is going to foot the bill?
چه کسی صورت حساب را خواهد پرداخت ؟

23. who is her rival in the upcoming elections?
هماورد او در انتخابات آینده کیست ؟

24. who is in charge here?
در اینجا مسئول کیست ؟

25. who is in control here?
متصدی اینجا کیست ؟،کی اینجا را اداره می کند؟

26. who is knocking on the door?
کی در می زنه ؟

27. who is knocking on the door?
کی داره در میزنه ؟

28. who is on duty today?
امروز کی سر کار است (نوبت کار کیست)؟

29. who is on duty today?
امروز کی کشیک است ؟

30. who is representing you in the trial?
وکیل تو در محاکمه کیست ؟

31. who is responsible for their being here?
مسئول بودن آنها در اینجا کیست ؟

32. who is taking the minutes?
چه کسی از مذاکرات یادداشت برمی دارد؟،چه کسی صورت جلسه را تهیه می کند؟

33. who is tending the store in your absence?
در غیاب تو،کی از مغازه مراقبت می کند؟

34. who is that man
آن مرد کیست ؟

35. who is the brains behind this project?
مغز متفکر این طرح کیست ؟

36. who is the dealer?
کی دست می دهد؟

37. who is the joker who has left behind his wallet?
اون بابایی که کیف پولش را جا گذاشته است کیست ؟

38. who is the killer?
قاتل کیست ؟

39. who is the master of this house?
سرپرست این خانواده کیست ؟

40. who is the mistress of this house?
کدبانوی این خانه کیست ؟

41. who is your english teacher?
معلم انگلیسی شما کیست ؟

42. who is your reference for this job?
معرف شما برای این شغل کیست ؟

43. who is your regular doctor?
دکتر همیشگی تو کیست ؟

44. who knows only his own generation always remains a child
کسی که فقط از نسل خود اطلاع دارد همیشه کودک باقی خواهد ماند.

45. who let the cat in?
کی گذاشت گربه تو بیاید؟

46. who made these rules?
چه کسی این مقررات را ساخته است ؟

47. who minds the shop while you go home for lunch?
وقتی برای ناهار به خانه می روی مغازه را کی نگهداری می کند؟

48. who needs silver, give me health!
پول چیه،خدا سلامتی بده !

49. who on earth has invited them!
آخه کی اونارو دعوت کرده !

50. who owns this house?
صاحب این خانه کیست ؟

51. who said ahmad has gotten married?
کی گفت احمد زن گرفته است ؟

52. who steals my purse steals trash
(شکسپیر) کسی که کیسه ی پول مرا می دزدد آشغال دزد است.

53. who swam the quickest?
کی از همه تندتر شنا کرد؟

54. who taught you to ride?
سوارکاری راکی یادت داد؟

55. who took the money i had left here?
پولی را که این جا گذاشته بودم کی برداشت ؟

56. who was that cat in your car yesterday?
یارو که دیروز تو ماشینت بود کی بود؟

57. who was the dastard who killed these babies?
آن نامردی که این کودکان را کشت کی بود؟

58. who was the idiot who left the door open?
آن احمقی که در را بازگذاشت کی بود؟

59. who was your date last night?
دیشب با کدام دختر قرار داشتی ؟

60. who whipped my umbrella?
چتر مرا کی دزدید؟

61. who will administer the test?
چه کسی آزمون را برگزار خواهد کرد؟

62. who will cover the costs?
هزینه ها را چه کسی خواهد پرداخت ؟

63. who will staff the office tomorrow?
فردا چه کسی در اداره کار خواهد کرد؟

64. who cares
هیچ کس اهمیت نمی دهد،مهم نیست،به من (ما) چه ؟

65. anybody who knows english will understand
هرکس که انگلیسی بداند خواهد فهمید.

66. anyone who criticized the leader was stigmatized as traitor
به هر کسی که از رهبر انتقاد می کرد داغ خیانت می زدند.

67. anyone who dies for his faith and ideas is considered a martyr
هر کسی که به خاطر ایمان و عقیده ی خود کشته شود شهید محسوب می شود.

68. anyone who disagrees with the managers is promptly dismissed
هر کسی که با مدیران مخالفت کند بدون مقدمه اخراج می شود.

69. anyone who finds and brings back my cat will receive a good reward
هرکسی گربه ی مراپیدا کند و بیاورد مژدگانی خوبی دریافت خواهد کرد.

70. bahram who hunted zebras all his life . . .
بهرام که گور می گرفتی همه عمر . . .

مترادف ها

که (ضمير)
which, who, whom

کی (ضمير)
who

چه کسی (ضمير)
who, whom

چه شخصی (ضمير)
who

چه اشخاصی (ضمير)
who

کلمات اختصاری

عبارت کامل: World Health Organization
موضوع: سازمانی
سازمان بهداشت جهانی (WHO) یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعهٔ جهانی ایفا می کند. این آژانس در ۹ آوریل سال ۱۹۴۸ در ژنو (واقع در سوییس) تاسیس شد و حکم سرپرستی و منابعش را از سازمان بهداشت سابق، که خود آژانسی در جامعه ملل بود برگرفت.

تخصصی

[بهداشت] سازمان بهداشت جهانی - world health and organization

به انگلیسی

• agency of the united nations which promotes improving health conditions for people around the world
which person?; person which; that; every person which

ارتباط محتوایی

معنی اصلیکه، کی، چه کسی، چه شخصی، چه اشخاصیمعانی متفرقهکی ها ( کیا ) ، چه کسانی، که او، که آنها، ه ...مخففعبارت کامل: World Health Organization مو ...بررسی کلمهاسم و ( noun, abbreviation ) • : تعریف: abbreviation of "World Health Organization."جمله های نمونه1. who appointed you to this job? چه کسی شما را به این کار گماشت ؟ 2. who are talking and to who ...مترادفکه ( ضمیر ) which, who, whom کی ( ضمیر ) who چه کسی ( ضمیر ) who, whom چه شخصی ( ضمیر ) w ...بررسی تخصصی[بهداشت] سازمان بهداشت جهانی - world health and organizationانگلیسی به انگلیسیagency of the united nations which promotes improving health conditions for people around the world ...

پیشنهاد کاربران

که ، کی
یعنی چه کسی یا چه چیزی
چه کسی
چه فردی
کسی که ، فردی که
هرگز فراموشت نمیکنم
همان فرد، فرد
چه کسی
سازمان جهانی بهداشت world health organization
Who is your best friend at school
چه کسی هست دوست صمیمی ات در مدرسه
چه کسی
چه شخصی
یک کلمه ی سوالی


who
این واژه هم ریشه است با :
"هو "در واژه ی : یا هو < هو= او
و با واژه ی " او " در پارسی ، منتها در انگلیسی به صورت کلمه پرسشی درآمده است.
هم میشه چه کسی
هم میشه مخفف سازمان جهانی بهداشت
World health organisation
س ( ازمان ) ج ( هانی ) ب ( هداشت ) = س. ج . ب/سَجب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما