where there's life there's hope


where there's life, there's hope
تا جان در بدن هست امید هم هست، تا زنده هستی امیدوار باش

به انگلیسی

• there is always hope, there is always a promising future

پیشنهاد کاربران

هر جا زندگی هست، امید هم هست.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما