what is more

پیشنهاد کاربران

آنچه اهمیت دارد این است که . . .
آنچه شایان توجه است این است که . . .
علاوه بر این

از این جالبتر
علاوه بر این
اصطلاح /برای اضافه کردن اطلاعات به منظور تاکید انچه گفته میشود/علاوه بر ان
کانکتورهای مناسبی هستند برای برای رایتینگ و اسپیکینگ
Moreover
furthermore
what is more
از همه مهمتر
( اصطلاح ) بعلاوه، ازین گذشته
از آن گذشته
جنبه ی مهم تر، جنبه ی جالب تر

بپرس