what is more

پیشنهاد کاربران

جنبه ی مهم تر، جنبه ی جالب تر
از آن گذشته
( اصطلاح ) بعلاوه، ازین گذشته
از همه مهمتر
کانکتورهای مناسبی هستند برای برای رایتینگ و اسپیکینگ
Moreover
furthermore
what is more
اصطلاح /برای اضافه کردن اطلاعات به منظور تاکید انچه گفته میشود/علاوه بر ان
علاوه بر این
از این جالبتر
علاوه بر این

آنچه اهمیت دارد این است که . . .
آنچه شایان توجه است این است که . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما