what's going on with you

پیشنهاد کاربران

چه مرگته؟
ترا چه می شود؟
ترا چه شده است؟
چیزی شده؟
چت شده؟
موضوع چیه؟
داستان چیه؟
بگو چته
چته؟

بپرس