wet bulb temperature

تخصصی

[شیمی] دمای تر مخزن
[عمران و معماری] دمای تر
[آب و خاک] دمای دماسنج تر

پیشنهاد کاربران

دمای نقطه شبنم
wet - bulb temperature ( علوم جَوّ )
واژه مصوب: دمای تَر
تعریف: دمایی که بسته‏هوا در شرایط بی‏دررو و فشارثابت براثر سرمایش ناشی از تبخیر تا نقطۀ اشباع کسب می‏کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما