went spare

پیشنهاد کاربران

خیلی عصبانی شده
۱ ) از کوره در رفتن - به شدت عصبانی شدن
۲ ) مازاد بودن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما