well into something

پیشنهاد کاربران

پیشروی زیاد در چیزی
بیش از نیمی از مسیر را گذراندن
زیاده روی کردن، بیش از حد کاری را انجام دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما