weight

/ˈweɪt//weɪt/

معنی: سنگینی، نزن، سنگ وزنه، چیز سنگین، بار کردن، سنگین کردن
معانی دیگر: وزن، وزنه، سنگ، بار، پر وزنی، کندی و سنگینی، نفوذ، اثر، حیثیت، اهمیت، ارزش، مهندی، (سازگان یا سیستم) اوزان، (طبقه بندی وزن کشتی گیران و غیره) - وزن، (ریاضی و آمار)، سنگین (تر) کردن، وزن افزودن (بر)، زیر بار (مسئولیت و غیره) قرار دادن، بار (کسی) کردن، (بر علیه یا له کسی یا چیزی) عمل کردن، اثر داشتن، رجوع شود به: paperweight، (مسابقه ی اسبدوانی) وزن اسب و سوارکار و زین و غیره، (آمار) وزن دار کردن
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: carry weight, pull one's weight
(1) تعریف: the heaviness of an object, esp. as expressed in terms of a recognized system of measurement.
مترادف: heaviness
مشابه: bulk, gravity, heft, poundage, size

(2) تعریف: a unit or system of units by which a degree of heaviness is measured.

(3) تعریف: a specified amount of heaviness.
مشابه: burden, load, measure

- a five-pound weight
[ترجمه نفس] وزنه پنج پوندی
|
[ترجمه Kookmin] وزنه پنج پوندی: )
|
[ترجمه ایلیا] وزنه ای پنج پوندی
|
[ترجمه Shakiba] وزن پنج پوندی
|
[ترجمه گوگل] یک وزن پنج پوندی
[ترجمه ترگمان] یک وزن پنج پوندی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the property or condition of being heavy.
مترادف: heaviness, weightiness
مشابه: density, immensity, substance

(5) تعریف: an object whose usefulness depends on its being heavy.
مشابه: ballast, bob, paperweight, plumb, plummet, sinker

- paper weight
[ترجمه گوگل] وزن کاغذ
[ترجمه ترگمان] وزن کاغذ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: a psychological burden.
مترادف: burden, load, pressure
مشابه: affliction, care, cross, encumbrance, freight, impediment, millstone, onus, responsibility, strain, stress, trial, worry

- the weight of her grief
[ترجمه ARMY] غم و اندوه او سنگینه
|
[ترجمه گوگل] سنگینی غم او
[ترجمه ترگمان] سنگینی غم و اندوه او،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: the greatest or most influential part.
مترادف: body, preponderance
مشابه: emphasis, essence, gist, majority, mass, substance

- the weight of the evidence
[ترجمه ArMy] سنگینی مدارک
|
[ترجمه شان] اهمیت ( ارزش ) مدارک
|
[ترجمه گوگل] وزن شواهد
[ترجمه ترگمان] وزن مدرک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: importance; influence.
مترادف: importance, influence, moment, significance
مشابه: authority, concern, consequence, emphasis, gravity, import, magnitude, meaning, pith, power, strength, substance, sway, value
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: weights, weighting, weighted
(1) تعریف: to make heavier.
مترادف: weigh down
مشابه: ballast

(2) تعریف: to load or burden.
مترادف: burden, weigh down
مشابه: encumber, freight, hamper, load, saddle, tax, trouble

(3) تعریف: to give an advantage, emphasis, or bias to.
مترادف: slant, stress
مشابه: bias, emphasize, handicap, load

جمله های نمونه

1. weight function
تابع وزن

2. weight lifting
وزنه برداری

3. gross weight
وزن ناخالص

4. net weight
وزن خالص

5. standard weight
وزن استانده

6. the weight of a stone
وزن یک سنگ

7. the weight of responsibility
بار مسئولیت

8. the weight of responsibility has bowed him down
سنگینی بار مسئولیت،پشت او را خم کرده است.

9. the weight of your suitcase exceeds the legal limit
وزن چمدان شما از حد قانونی متجاوز است.

10. by weight
برحسب وزن،کیلویی

11. carry weight
مهم بودن،اهمیت داشتن،دارای نفوذ بودن

12. carry weight
مهم بودن،نفوذ داشتن،خر (کسی) رفتن

13. over weight (under weight)
چاق (لاغر)،دارای وزن اضافی (کم)

14. shape and weight are affections of bodies
شکل و وزن از خصایص اجسام است.

15. standard of weight and measure
معیار وزن و اندازه

16. state your weight and height
وزن و قد خود را ذکر کنید.

17. the metal weight at this end of the crane counterbalances the weight of the load at the other end
وزنه ی فلزی در این سر جراثقال سنگینی بار آن طرف آن را پارسنگ می کند.

18. the relative weight of various emotions
اهمیت نسبی احساسات مختلف

19. pull one's weight
سهم خود را انجام دادن،به سهم خود کارکردن

20. throw one's weight around
اعمال نفوذ کردن،از قدرت خود سو استفاده کردن

21. throw one's weight around
از نفوذ و قدرت خود سواستفاده کردن

22. he reduced his weight by calisthenics and wrestling
با ورزش های سبک و کشتی وزن خود را کم کرد.

23. i place its weight at five tons
من وزن آن را پنج تن برآورد می کنم.

24. namjoo broke the weight lifting record
نامجو رکورد وزنه برداری را شکست.

25. seven times your weight
هفت برابر وزن تو

26. she has gained weight since her marriage
از زمان ازدواجش وزن زیاد کرده است.

27. their differences in weight
تفاوت های آنان از نظر وزن

28. to feel the weight of an argument
به وزین بودن استدلالی پی بردن

29. to lose extra weight
اضافه وزن خود را کاهش دادن

30. under the heavy weight the rope snapped
طناب در زیر بار سنگین پاره شد.

31. . . . it's a heavy weight to carry on one's shoulder
. . . بار گرانیست کشیدن به دوش

32. a matter of great weight
یک مطلب بسیار مهم

33. all post offices have weight and size limitations
همه ی ادارات پست در مورد وزن و اندازه محدودیت هایی دارند.

34. most of the building's weight is on the central pillar
بیشتر وزن ساختمان روی پایه ی مرکزی قرار دارد.

35. the ex-president threw his weight behind the candidate
رییس جمهور پیشین از نفوذ خود برای حمایت از کاندید استفاده کرد.

36. their decisions always carried weight
تصمیم های آنان همیشه از اهمیت برخوردار بود.

37. we sell apples by weight
سیب ها را بر حسب وزن (کیلویی) می فروشیم.

38. gain (or put on) weight
وزن زیاد کردن،چاق شدن

39. lose (or take off) weight
وزن کم کردن،لاغر شدن

40. worth one's (or its) weight in gold
بسیار پرارزش

41. all four wheels receive the weight equally
هر چهار چرخ متساویا وزن را تحمل می کنند.

42. if you want to lose weight, consume fewer calories
اگر می خواهی وزن کم کنی کمتر کالری مصرف کن.

43. the correlation of height and weight
بستگی قد با وزن

44. a sedentary job can lead to weight gain
یک شغل پشت میزی می تواند منجر به اضافه شدن وزن بشود.

45. age and seniority don't carry any weight with them
در نظر آنها سن و ارشدیت مهم نیست.

46. an athlete who was schooled in weight control
ورزشکاری که در مهار کردن وزن خود ممارست کرده بود

47. the empire collapsed under its own weight
امپراتوری به خاطر کندی و سنگینی خود به خود فرو پاشید.

48. the precise methods of determining the weight of solids
روش های دقیق تعیین وزن اجسام

49. the professor had a lot of weight to throw around the village
استاد در آن دهکده نفوذ زیادی داشت.

50. she is very sensitive about her heavy weight
او درباره ی وزن زیادش بسیار زود رنج است.

51. the apple tree was drooping under the weight of its fruit
درخت سیب در زیر بار میوه خم شده بود.

52. this beam bears all of the roof's weight
این شاه تیر همه ی وزن طاق را نگه می دارد.

53. in an emergency a good car is worth its weight in gold
در مواقع اضطراری یک اتومبیل خوب ارزش طلا را دارد.

54. the wooden shelf will not hold if you put more weight on it
اگر وزن بیشتری روی آن بگذاری،تاقچه ی چوبی استحکام آن را نخواهد داشت.

مترادف ها

سنگینی (اسم)
gravity, weight, avoirdupois, heaviness, pressure

نزن (اسم)
weight

سنگ وزنه (اسم)
weight

چیز سنگین (اسم)
weight

بار کردن (فعل)
prime, burden, fill, load, weight, pack, freight, lade, steeve

سنگین کردن (فعل)
mature, argue pro and con for hours, weight, elaborate, think over, debate a matter in one's mind

تخصصی

[حسابداری] وزن، ضریب اطمینان
[عمران و معماری] وزن - گرانی
[کامپیوتر] میران؛وزن - وزن سیاهی ( سنگینی ) شکلی از حروف . مثلاً این کلمات بسیار سیاه اند بوده اندو این کلمات معولی هستند . بعضی از فونت ه چندین ون گوناگون ( سبک، متوسط، سیاه، بسیار سیاه، نیمه سیاه ) را فراهم می کنند .
[برق و الکترونیک] وزن
[مهندسی گاز] وزن - وزن
[زمین شناسی] وزن ،سنگینی - شکافدار شدن و پایین آمدن لایه های سقف در جبهه کار در نتیجه عملیات استخراج .
[ریاضیات] وزن
[آمار] وزن

به انگلیسی

• heaviness, amount something weighs; unit of weight or mass; object which weighs a given amount and is used in weightlifting; heavy physical load; mental burden, pressure; importance, influence
load with additional weight, add weight to; oppress, burden; regard, esteem; ascribe statistical weight to
the weight of something is how heavy it is, which you can measure in units such as kilos or pounds.
a weight is a metal object which weighs a known amount. weights are used with some sets of scales to weigh things.
weights are also sports equipment which some people lift in order to make their body stronger.
you can refer to a heavy object as a weight.
if you weight something, you add something heavy to it, often in order to prevent it moving easily.
the weight of something is its great amount or power, which makes it difficult to contradict or oppose.
if you feel a weight of some kind on you, you have a worrying problem or responsibility.
see also dead weight.
if you lose weight, your body becomes lighter and you look thinner. if you put on weight or gain weight, your body becomes heavier and you look fatter.
if you pull your weight, you put the same amount of effort into a task or activity as the other people who are involved in it.
if you weight something down, you add something heavy to it, often in order to prevent it moving easily.

پیشنهاد کاربران

اعتبار
وزن . سنگینی. مقدار وزن و جرم.
ارزیابی
صف بندی سنگین
مهم جلوه دادن


اتخاذ کردن
Ex: the decision will be weighted
مقدار وزن اندازه و. . . . . . . . . . .
( اسم ) تاثیر
( فعل ) میل داشتن به، میل کردن به
state formation will be weighted towards the earlier era :
شکل گیری دولت به دوره اول میل خواهد داشت

جرم
ارزش گذاری
دمبل، وزنه
وزن ، سنگینی
سبک سنگین کردن
چیزی/باری را بر دوش کسی نهادن
درمورد پارچه، ضخامت و کلفتی
weight ( فیزیک )
واژه مصوب: وزن 2
تعریف: نیروی گرانشی وارد بر جسم در سطح زمین یا در میدان گرانشی دیگر
ببین فقط وزن هستش ی معنی های دیگه هم میده ولی اصلا استفاده نمیشن معموالا
بها دادن
ارج نهادن
weight means have or show a certain weight
influence
نفوذ، اثر، تاثیر
Radical views don't carry much weight any more
After he was voted out of office, few people attached much weight to what he said
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/weight
نفوذ کردن
ثقل
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : weigh / weight
✅️ اسم ( noun ) : weight / weighting / weightiness / weightlessness
✅️ صفت ( adjective ) : weighted / weighty / weightless
✅️ قید ( adverb ) : weightily
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما