weigh against

پیشنهاد کاربران

سنجیدن در مقابل
تأثیر منفی بر چیزی داشتن
ارزیابی کردن
قضاوت کردن, مترادف judge
قضاوت کردن - سنجیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما