weep buckets

پیشنهاد کاربران

به طور مداوم و برای مدت زمان زیادی گریه کردن
Cry alot ( informal )

بپرس