weave in and out

پیشنهاد کاربران

ویراژ دادن
از میان چیزی رد شدن، از وسط جایی عبور کردن
پیچ خوردن و رد شدن، لایی کشیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما