weather the storm

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• endure the difficult situation, survive the hardship

ارتباط محتوایی

انگلیسی به انگلیسیendure the difficult situation, survive the hardship
معنی weather the storm، مفهوم weather the storm، تعریف weather the storm، معرفی weather the storm، weather the storm چیست، weather the storm یعنی چی، weather the storm یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف w، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف w، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف w
کلمه بعدی: weather through
اشتباه تایپی: صثشفاثق فاث سفخقئ
آوا: /ودر تاه استورم/
عکس weather the storm : در گوگل

پیشنهاد کاربران

به سلامت از سختی ها عبور کردن
تاب آوردن
از مخمصه در آمدن
جان سالم به در بردن
جون سالم به در بردن از شرایط سخت و مشکل. تاب آوردن مشکلات. تحمل کردن دوران سختی. ⠀

طوفان ( شرایط سخت ) را پشت سر گذاشتن
خم به ابرو نیاوردن با وجود سختی ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما