way past

پیشنهاد کاربران

خیلی گذشته
معنیway ast یعنی پشت سر گذاشتن —از فاز چیزی بیرون آمدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما