wax and wane

پیشنهاد کاربران

هی بالا پایین شدن
متناوبا افزایش و کاهش یافتن
بالا پایین شدن
یکی از کاربرد های این اصطلاح برای ماه است.
wax زمانی است که ماه کامل و تمام رخ است.
wane زمانی است که ماه در نازکترین فرم هلالی هست.
و به این روند wax and wane می گویند.
نوسان داشتن، پیوسته فراز و فرود داشتن، افت و خیز داشتن
اوج و فرود، فراز و نشیب، صعود و سقوط، افزایش و کاهش، افت و خیز. طلوع و غروب، ظهور و افول

بپرس