water parting

/ˈwɒtərˈpɑːrtɪŋ//ˈwɔːtəˈpɑːtɪŋ/

(رجوع شود به: watershed) آب پخشان

تخصصی

[عمران و معماری] بخشاب
[زمین شناسی] بخشاب

به انگلیسی

• reaching a time when a decision must be made

معنی یا پیشنهاد شما