water hole

/ˈwɒtərhoʊl//ˈwɔːtəhəʊl/

معنی: چاله اب
معانی دیگر: چاله ی پر از آب، آبچال، آبشخور، سورا  یا شکاف طبیعی رودخانه خشک شده که مقداری اب دران باشد، چاله اب
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a depression in the ground in which water collects; pond or pool.

(2) تعریف: where water is scarce, a source of drinking water such as a spring.

(3) تعریف: a hole in ice that is covering a body of water.

جمله های نمونه

1. I was in my favorite watering hole, waiting for the game to start.
[ترجمه ترگمان]من در گودال مورد علاقه ام بودم و منتظر بودم که بازی شروع شود
[ترجمه گوگل]من در سوراخ آبیاری مورد علاقه من بودم، انتظار بازی را شروع کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A herd of elephants lolloped across the plains towards a watering hole.
[ترجمه ترگمان]یک گله فیل از دشت ها عبور می کند و به سوی گودال آبی می رود
[ترجمه گوگل]گله ای از فیل ها در اطراف دشت ها به سوی سوراخ آبیاری فرو ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Champers is one of Tony's favourite watering holes.
[ترجمه ترگمان]Champers یکی از چاله های آب مورد علاقه تونی است
[ترجمه گوگل]قهرمانان یکی از سوراخ های آبیاری مورد علاقه تونی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What's your favorite watering hole?
[ترجمه ترگمان]گودال آبی مورد علاقتون چیه؟
[ترجمه گوگل]سوراخ آبیاری مورد علاقه شما چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. What's so great about the water hole?
[ترجمه ترگمان]چه چیز بزرگی در مورد حفره آب هست؟
[ترجمه گوگل]در مورد سوراخ آب چه قدر؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Overlooking a water hole in a secluded area of Tarangire National Park, this pool offers views of elephants and rare kudu antelopes against a backdrop of Africa's dramatic baobab trees.
[ترجمه ترگمان]این استخر در منطقه ای دورافتاده از پارک ملی Tarangire، یک گودال آب را ایجاد می کند، این استخر نظر فیل و شاخ بز کوهی نادر را در مقابل یک پس زمینه درخت بائوباب ها در آفریقا ارائه می دهد
[ترجمه گوگل]این استخر با مشرف به یک سوراخ آب در یک منطقه مجزا از پارک ملی Tarangire ارائه می دهد دیدگاه های فیل ها و نادر Kudu نهنگ در برابر پس زمینه درختان بابااب دراماتیک افریقا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I often started the evening at a favorite water hole where I hunkered down by the edge and made myself a fixture in the landscape.
[ترجمه ترگمان]من اغلب آن شب را در یک سوراخ آبی مورد علاقه شروع کردم که در آنجا کنار حاشیه نشست و خود را در چشم انداز جا به جا کردم
[ترجمه گوگل]من اغلب شب را در یک سوراخ آب مورد علاقه شروع کردم که در آن من توسط لبه پایین hunkered و ساخته شده خودم ثابت در چشم انداز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Problems in the water hole blasting were analyzed, and measures for improving water hole blasting effect were proposed.
[ترجمه ترگمان]مشکلات موجود در چاله آب مورد بررسی قرار گرفت و برای بهبود اثر انفجار حفره آب مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه گوگل]مشکلات در انفجار سوراخ آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اقدامات لازم برای بهبود اثر انفجار در حفره های آب پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Water hole, spillway sediment tunnel, put the diversion tunnel hole, mouth, etc.
[ترجمه ترگمان]گودال آب، تونل رسوب مجرای سرریز، سوراخ تونل انحرافی، دهان و غیره را قرار دهید
[ترجمه گوگل]سوراخ آب، تونل رسوب ریلی، سوراخ تونل انحرافی، دهان و غیره را قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. After the Kongdong reservoir water hole plate gate rebuild into a cone valve, the stilling basin, model test was conducted.
[ترجمه ترگمان]پس از ساخت دریچه مخزن آب سد Kongdong به یک دریچه مخروط، حوضچه آرام کننده، تست مدل انجام شد
[ترجمه گوگل]پس از احداث مخزن کاندونگ، سوراخ لوله آب به یک شیر مخروطی، حوضچه نشستن، آزمایش مدل انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The sooner we get to the water hole the sooner we can leave.
[ترجمه ترگمان]هر چه زودتر به حفره آب برسیم، هرچه زودتر از اینجا برویم
[ترجمه گوگل]هرچه زودتر ما به سوراخ آب می رسیم هرچه زودتر می توانیم ترک کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. An oryx cruised doggedly toward a water hole at a nearby tourist camp.
[ترجمه ترگمان]در یک اردوگاه توریستی در همان نزدیکی، یک غزال بزرگ به سمت سوراخ آب راه پیدا کرد
[ترجمه گوگل]Oryx به شدت به سوی سوراخ آب در یک اردوگاه توریستی نزدیک متوسل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Runoff from the pool created this water hole, where warthogs come to wallow.
[ترجمه ترگمان]Runoff از استخر این گودال آب را ایجاد کرده، جایی که warthogs به آنجا می آیند
[ترجمه گوگل]رواناب از استخر ایجاد این سوراخ آب، جایی که جادوگران می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A routine trip to the water hole recently resulted in a life-or-death struggle for a pair of African elephants when they were ambushed by a hungry Nile crocodile (pictured).
[ترجمه ترگمان]یک سفر روتین به حفره آب، به تازگی در تلاش برای یک جفت فیل های آفریقایی بود که توسط یک تمساح آب نیل در کمین نشسته بودند (تصویر شده)
[ترجمه گوگل]یک سفر معمولی به سوراخ آب اخیرا منجر به مبارزه مرگ و میر برای یک جفت فیل آفریقایی شد که توسط یک تمساح گدیر نیل تمساح شد (تصویر)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The animals came down to the waterhole to drink.
[ترجمه ترگمان]حیوانات به سوی مرداب رفتند تا بنوشند
[ترجمه گوگل]حیوانات برای نوشیدن به حوزه آبریز رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Swamp deer and grey langurs at a waterhole, a perfect site for a leopard ambush.
[ترجمه ترگمان]گوزن نر و گوزن خاکستری در waterhole، محل مناسبی برای کمین پلنگ است
[ترجمه گوگل]گوزن باتلاقی و langurs خاکستری در یک آبشار، یک سایت کامل برای کمین لئوپارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Project waterhole has reinforced earlier theories that electric currents in the ionosphere cause the strange phenomenon of the Northern Lights.
[ترجمه ترگمان]waterhole پروژه قبلا نظریه های قبلی را مبنی بر اینکه جریان های الکتریکی در the موجب پدیده عجیب و غریب of شمالی می شوند، تقویت کرده است
[ترجمه گوگل]Waterhole پروژه نظریه های پیشین را تقویت کرده است که جریان های الکتریکی در یونوسفر موجب پدیده های عجیب و غریب نورهای شمالی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Waterhole two, in January 198 was to have been a repeat performance.
[ترجمه ترگمان]waterhole دو، در ژانویه ۱۹۸ همچنان یک عملکرد تکراری بود
[ترجمه گوگل]Waterhole دو، در ژانویه 198 بود که یک عملکرد تکرار شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. When they reached the waterhole there was Joey asleep under a shady gumtree. Mother Kangaroo bounded over to him.
[ترجمه ترگمان]وقتی به مرداب رسیدند جویی زیر سایه درخت بید خوابیده بود مادر Kangaroo به او نزدیک شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که آنها به آب چاله رسیدند، Joey در زیر یک سایه ی سایه خواب خوابید مادر کانگورو به او محدود شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. They headed towards the waterhole with Wombat holding onto Mother Kangaroo's tail and grumbling all the way.
[ترجمه ترگمان]به طرف مرداب رفتند که Wombat را در دست گرفته بود و در تمام راه غرغر می کرد
[ترجمه گوگل]آنها به سمت آبشار به سمت Wombat رفتند که در انتهای دم مادر کانگورو قرار داشت و همه چیز را به هم ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. Southwest direction along the waterhole to like the big dipper, streams, like snakes crawling like that bends, or hidden or now, see everything clearly.
[ترجمه ترگمان]جنوب غربی مسیر را به سوی مرداب، از نهرها و نهرها و نهرها و like مانند مارها که به خزیدن یا پنهان شدن یا پنهان شدن همه چیز را به وضوح ببینند
[ترجمه گوگل]جهت جنوب غربی در امتداد دره آبشار به مانند آبگیر بزرگ، جریان، مانند مارها خزنده مانند خم شدن، یا پنهان و یا در حال حاضر، همه چیز را به وضوح ببینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. But at this Namibian waterhole he found them interacting with each other as well as other species, including lions and elephants.
[ترجمه ترگمان]اما در این waterhole نامیبیا آن ها را در تعامل با یکدیگر و نیز گونه های دیگر از جمله شیر و فیل ها یافت
[ترجمه گوگل]اما در این کوه آبشار نامیبیا، او متوجه شد که آنها با همدیگر و همچنین گونه های دیگر، از جمله شیرها و فیل ها همکاری می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Stallions usually only fight when in direct competition for a harem or a waterhole.
[ترجمه ترگمان]اسب ها معمولا فقط در رقابت مستقیم برای حرمسرا یا a می جنگند
[ترجمه گوگل]در هنگام رقابت مستقیم برای حرمسنجی و یا آبشار، میادین معمولا تنها با هم مبارزه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. A unique camera angle an elephant's trunk approaching a waterhole in Zakouma National Park, Chad.
[ترجمه ترگمان]یک دوربین منحصر به فرد یک تنه یک فیل است که در حال نزدیک شدن به یک waterhole در پارک ملی Zakouma، چاد است
[ترجمه گوگل]یک زاویه دوربین منحصر به فرد تنه فیل که نزدیک به یک آبشار در پارک ملی Zakouma، چاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. Just then Mother Kangaroo saw some men coming towards the waterhole carrying spears. They were hunting something for their dinner.
[ترجمه ترگمان]در این موقع، مادر Kangaroo دیده بود که چند نفر دارند به طرف مرداب که نیزه های حمل می کنند می آیند داشتند برای شام چیزی شکار می کردند
[ترجمه گوگل]درست بعد از آن مادر کانگورو شاهد بود که برخی از مردان در حال رفتن به کوه های آبشار به سر می برند آنها برای شام شکار می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. The face of the continent's northern stronghold of native culture is an Aboriginal teenager wearing a mask of mud while swimming in a waterhole.
[ترجمه ترگمان]چهره بخش شمالی فرهنگ بومی این قاره، یک نوجوان بومی است که ماسک گل به تن دارد در حالی که در یک waterhole شنا می کند
[ترجمه گوگل]چهره چرک شمالی شمال قومی از فرهنگ مادری، یک نوجوان بومی است که با ماسک گلدان در حال شنا در یک دره آبشار قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. Sit at the bar in the dry season and you can watch elephants and giraffe at the waterhole.
[ترجمه ترگمان]در فصل خشک در بار بنشینید و می توانید فیل ها و زرافه را در the تماشا کنید
[ترجمه گوگل]در فصل خشک در نوار بمانید و می توانید فیل ها و زرافه ها را در آبشار تماشا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. The next morning we had well expected to see the Lions enjoying their Hippo breakfast; however the waterhole was empty.
[ترجمه ترگمان]صبح روز بعد، ما به خوبی انتظار داشتیم که شیرها از صبحانه کرگدن لذت ببرند؛ با این حال، waterhole خالی بود
[ترجمه گوگل]صبح روز بعد ما به خوبی انتظار داشتیم شیرها را با صبحانه Hippo بخوریم؛ با این حال، قطب آب خالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

چاله اب (اسم)
pool, waterhole

تخصصی

[آب و خاک] گودال آب

به انگلیسی

• pit filled with water, large puddle of rainwater
a waterhole is a pool in a desert or other dry area where animals can find water to drink.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما