war of attrition game

پیشنهاد کاربران

war of attrition game ( اقتصاد )
واژه مصوب: بازی جنگ فرسایشی
تعریف: بازی زمان بندی شده و پویایی در نظریة بازی که در آن بازیگران، براساس بده بستان های حاصل از منفعت راهبردی به دست آمده براثر از میدان به در کردن دیگر بازیگران و هزینه های واقعی موردانتظار ناشی از گذر زمان، زمان توقف بازی خود را انتخاب می کنند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما