wanker

جمله های نمونه

1. This music's a load of wank.
[ترجمه ترگمان]این آهنگ خیلی of
[ترجمه گوگل]این موسیقی یک بار از wank است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They're all a bunch of wankers!
[ترجمه ترگمان]همه شون یه مشت of!
[ترجمه گوگل]همه آنها یک دسته از wankers هستند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No, can't. Me neither, Glen, you ever had a wank with a johnny on?
[ترجمه ترگمان]نه، نمی توانم منم همینطور، \"گلن\"، تا حالا با یه جانی داشتی wank می دادی؟
[ترجمه گوگل]نه نمیتونم من، گلن، شما تا به حال یک wank با johnny در؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Charlie: I don't know. This wanker had three bottles of it.
[ترجمه ترگمان]- نمی دونم این آشغال سه تا بطری داشت
[ترجمه گوگل]چارلی نمی دانم این wanker سه بطری از آن داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. C. The Ref is a wanker.
[ترجمه ترگمان]C مرجع یک wanker است
[ترجمه گوگل]C رفرنس یک عصبانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Wilman admits the team are "a bit Tory wanker", but argues they will "end up doing opposition" because any new government will "still pop the motorist because it's an easy target".
[ترجمه ترگمان]Wilman اقرار می کند که این تیم \"یک حزب محافظه کار\" است، اما استدلال می کند که آن ها \"مخالف انجام دادن\" هستند، زیرا هر دولت جدید \" هنوز راننده را اخراج خواهد کرد زیرا این یک هدف آسان است \"
[ترجمه گوگل]ویلمن اذعان می کند که این تیم 'کمی عجیب و غریب' است، اما استدلال می کند که آنها 'در نهایت به مخالفت برخواهند گشت'، زیرا هر دولت جدید 'همچنان موتورسواری را پر می کند، زیرا این یک هدف آسان است'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In most offices, staff have to be excessively polite on the phone, so it can sometimes be nice, after a particularly trying conversation, to be able to put the receiver down and mutter "wanker".
[ترجمه ترگمان]در اغلب دفاتر، کارکنان باید بیش از حد بر روی تلفن مودب باشند، پس گاهی اوقات پس از یک مکالمه خوب، می تواند خوب باشد تا گوشی را پایین بگذارد و زیر لبی \"wanker\" را زیر لب زمزمه کند
[ترجمه گوگل]در اکثر دفاتر، کارکنان باید بیش از حد مؤدبانه در تلفن باشد، بنابراین گاهی اوقات پس از مکالمه ویژه ای می تواند به خوبی باشد که بتواند گیرنده را به سمت پایین بچرخاند و از آن استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You bunch of bastard let that Wanker took my money away, and make me looks like a Jerk.
[ترجمه ترگمان]تو یه مشت حرومزاده به من اجازه دادی که پولم رو ازم بگیره و مثل یه عوضی به نظر بیاد
[ترجمه گوگل]شما از طرفداران بچگانه باشید که ونکر پول من را خراب کرد و من را مانند یک حرکت تلقی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Wanker and his colleagues have recently devised a laboratory test for identifying potential drugs that can prevent mutant huntingtin from forming aggregates.
[ترجمه ترگمان]wanker و همکارانش اخیرا یک تست آزمایشگاهی برای شناسایی داروهای بالقوه ابداع کرده اند که می تواند مانع از تبدیل huntingtin از شکل aggregates شود
[ترجمه گوگل]Wanker و همکارانش اخیرا آزمایش آزمایشی را برای شناسایی داروهای بالقوه ای که می توانند هانتینگتون جهش یافته را از تشکیل دهنده ها جلوگیری کنند، تدوین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I guess you uesd to be the best wanker that you knew so much knowledge of wank .
[ترجمه ترگمان]فکر کنم تو باید بهترین نادان باشی که خیلی از wank میدونی
[ترجمه گوگل]من حدس می زنم شما به بهترین وحشتناک ترین چیزی که می دانستید خیلی از دانش آموزان می دانستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In some cultures the BSer is also known as the Wanker.
[ترجمه ترگمان]در برخی از فرهنگ ها the نیز به عنوان the شناخته می شود
[ترجمه گوگل]BSer در بعضی از فرهنگ ها نیز Wanker شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Try to have some compassion for him, irritating little wanker that he is.
[ترجمه ترگمان]سعی کن نسبت به او دلسوزی کنی، wanker را که هست اذیت کنی
[ترجمه گوگل]سعی کنید برخی از شفقت برای او، تحریک کمی wanker که او است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I've lost parents and friends and someone closer than a brother and I will not let some wanker just walk up to you and kill you without a fight.
[ترجمه ترگمان]من پدر و مادرم و یک نفر نزدیک تر از یک برادر را از دست داده ام و نمی گذارم یک احمق فقط با تو راه برود و تو را بدون جنگ بکشد
[ترجمه گوگل]من والدین و دوستان و نزدیکانم را از برادر از دست داده ام و من اجازه نخواهم داد برخی از wanker فقط به شما راه رفتن و شما را بدون مبارزه را بکشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. But if Ray, Allan, Mike and Bill go out for a drink, they refer to each other as Dickhead, Wanker, Numbskull and Useless.
[ترجمه ترگمان]اما اگر ری، آلن، مایک و بیل برای نوشیدن یک نوشیدنی بیرون بروند، به یکدیگر به عنوان dickhead، wanker، numbskull و بی فایده مراجعه می کنند
[ترجمه گوگل]اما اگر ری، آلن، مایک و بیل برای نوشیدن بیرون بیایند، آنها به عنوان Dickhead، Wanker، Numbskull و Useless به یکدیگر مراجعه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• jerk, stupid person, asshole (british slang)
someone might refer to a person, usually a man, as a wanker when they think that he is very stupid or useless; an offensive use.
some people might also use wanker to refer to someone, especially a man, who masturbates; an offensive use.

پیشنهاد کاربران

پرمدعا و ناکس
یک واژه ی توهین آمیز و به کسانی نسبت داده میشه که خود ارضایی می کنن. بیشتر توی فحاشی استفاده میشه و در لهجه ی انگلیسی بریتانیا ازش استفاده میشه. ( ج*قی )
لطفابه زبان آموزان اطلاعات درست بدهید. در زبان انگلیسی عامیانه تغییر معنایی داده، دیگر کسی معنی فردی با رفتار خود ارضایی را استنباط نمیکند. ونکر معادل فحش
� عوضی� هست.
جقی
کسی که خود ارضایی می کند، برای توهین استفاده می شود
احمق
برای توهین به کسی که خودارضایی میکنه. ( ( ( جقی ) ) )
جنده
تد لاسو
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما