wall plate


(معماری ) چوب یا دیرک سر دیوار (که تیرهای سقف روی آن قرار می گیرند)
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Warriors in full armour paraded in the colossal hangar, its walls plated with slabs of heat-resistant mica.
[ترجمه ترگمان]جنگجویان با زره کامل در آشیانه غول پیکر به رژه می رفتند و دیوارهایش با ورقه های میکا مقاوم در برابر گرما پوشانده شده بودند
[ترجمه گوگل]جنگجویان در زره های کامل در آشیانه عظیم به نمایش گذاشته شده اند، دیوارهای آن با اسلب های میکا مقاوم در برابر حرارت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Said invented incombustible light wall plate specially is suitable for internal partition panel for high-rise building.
[ترجمه ترگمان]_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ترجمه گوگل]گفت که دیوار بشقاب های قابل انفجار اختراع شده مخصوصا برای پانل داخلی برای ساختمان های بلند مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Psychologists think, you can still hard wall plate to ease financial crises bring you pressure . . .
[ترجمه ترگمان]روانشناسان فکر می کنند که شما هنوز هم می توانید برای رفع بحران مالی، یک بشقاب سخت دیوار بردارید تا فشار شما را کاهش دهد
[ترجمه گوگل]روانشناسان فکر می کنند، شما هنوز می توانید صفحه سخت دیوار به کاهش بحران مالی فشار شما را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Products include high-quality solid wood, wall plate, sofa table, chairs etc., and in particular introduced the interval between public health, high partitions and lockers series.
[ترجمه ترگمان]این محصولات شامل چوب جامد با کیفیت بالا، بشقاب دیوار، میز کاناپه، صندلی و غیره هستند و به طور خاص فواصل بین سلامت عمومی، پارتیشن های بلند و مجموعه قفسه را معرفی کرده اند
[ترجمه گوگل]محصولات شامل چوب جامد با کیفیت بالا، صفحه دیوار، میز صندلی، صندلی و غیره، و بویژه فاصله بین سلامت عمومی، پارتیشن بندی بالا و مجموعه قفسه ها را معرفی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Just select the Wall Plate or Flying Lead that is right for your A/V application.
[ترجمه ترگمان]فقط صفحه استریت Plate را انتخاب کنید که برای برنامه A \/ V شما مناسب باشد
[ترجمه گوگل]فقط Wall Plate یا Fly Lead را انتخاب کنید که برای برنامه A / V مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Linked with the painting off the wall plate to add color coating, paint and wallpaper and paint with the use of lace and templates.
[ترجمه ترگمان]پیوند با نقاشی از صفحه دیوار به اضافه کردن پوشش رنگ، رنگ و کاغذدیواری و رنگ کردن با استفاده از توری و الگو
[ترجمه گوگل]همراه با نقاشی از صفحه دیوار برای افزودن پوشش رنگ، رنگ و کاغذ دیواری و رنگ با استفاده از توری و قالب مرتبط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. First is the coordination between wall plate and other specialities, and the construction of all kinds of floor.
[ترجمه ترگمان]اول هماهنگی بین بشقاب دیوار و دیگر specialities و ساخت انواع مختلف زمین است
[ترجمه گوگل]اول هماهنگی بین دیوارهای دیواری و سایر تخصصها و ساخت انواع طبقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Huier's aluminum curtain wall plate manufacturing is the luminescent spot of the newest industry of Huier company.
[ترجمه ترگمان]ساخت صفحه آلومینیومی پرده آلومینیومی Huier اولین نقطه از جدیدترین صنعت شرکت Huier است
[ترجمه گوگل]تولید کننده صفحات آلومینیومی پرده آلومینیوم Huier نقطه روشنایی جدیدترین صنعت شرکت Huier است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The shaking table test of a 1/10 scale multi rib wall plate lightweight frame model with a height of ten stories is elucidated.
[ترجمه ترگمان]تست میز لرزان یک مدل چند لایه چند دنده با ارتفاع ۱۰ طبقه با ارتفاع ۱۰ طبقه توضیح داده می شود
[ترجمه گوگل]تست جدول تکان دادن یک ورقه دیواری چند ضلعی چند ضلعی صفحه ای سبک وزن با ارتفاع ده داستان روشن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Round up rivet nuts and hex nuts, rose to rivet widely applied in the metal plate, control box and power of products such as ark of wall plate enchase craft.
[ترجمه ترگمان]به شکل گسترده ای در صفحه فلزی، جعبه کنترل و قدرت محصولاتی چون کشتی of plate wall بست
[ترجمه گوگل]گرد کردن آجیل برنجی و آجیل شانه ای، به طور گسترده ای در صفحه فلزی، جعبه کنترل و قدرت محصولات مانند قفسه های دیواری بشقاب انشعاب صنایع دستی افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The utility model relates to a combined efficient water-saving urinal, which comprises a hand basin, a mop sink, a urinal and the wall plate of the urinal.
[ترجمه ترگمان]مدل مصرفی مربوط به یک نقطه ترکیبی از آب با صرفه جویی در آب است که شامل یک لگن دست، یک ظرف شویی، لگن و بشقاب دیوار دستشویی است
[ترجمه گوگل]این مدل مفید مربوط به یک ادرار صرفه جویی برای صرفه جویی در مصرف آب است که حاوی یک حوضچه دست، یک سینک مورب، یک ادرار و صفحه دیوار پستان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The unit is mainly used in producing all kinds of door and window plastic shaped material, wall plate and ceiling of PVC, PP.
[ترجمه ترگمان]این واحد عمدتا در تولید انواع مختلف درها و شیشه شکل پلاستیک، بشقاب دیوار و سقف PVC و PP به کار می رود
[ترجمه گوگل]این واحد به طور عمده در تولید انواع درب و پنجره پلاستیک شکل مواد، صفحه دیوار و سقف از PVC، PP استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The utility model relates to a reinforced fixing part, in particular to wall plate reinforcing steel for a bathroom unit.
[ترجمه ترگمان]مدل مصرفی مربوط به یک نقش تعمیر شده، به خصوص به استیل تقویت صفحه فولادی برای یک واحد حمام است
[ترجمه گوگل]مدل ابزار مربوط به یک بخش ثابت تقویت شده، به ویژه فولاد تقویت کننده دیوار برای یک واحد حمام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Featuring an industry standard Keystone-Mount design, these couplers can be installed into typical panels and wall plate openings.
[ترجمه ترگمان]این couplers که در یک طرح نوین صنعتی با نام Keystone - مونت شناخته می شوند، می توانند در صفحات معمول و openings صفحات دیواری نصب شوند
[ترجمه گوگل]این طرح با استاندارد Keystone-Mount استاندارد صنعت، این اتصالات را می توان به پانل های معمولی و دیوارهای دیوار نصب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[سینما] لوح دیواری
[عمران و معماری] زیرسری - الوار بالای دیوار - الوار روی دیوار - تیر حمال روی دیوار

معنی یا پیشنهاد شما