walk through your dor

پیشنهاد کاربران

به شما سری بزنند.

could entice new customers to walk through your door.
می تواند مشتری ها را اغوا کند تا به شما سری بزنند
وارد شدن به فروشگاه
بازدید کردن از فروشگاه
enter the store/shop
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما