walk by

پیشنهاد کاربران

Pass
از کنار یکی پیاده رد شدن بدون توجه
می تواند دو معنی داشته باشد ولی معنای اصلی آن یهویی نزدیک شدن است
رد شدن، عبور کزدن
گذشتن از. .
سبقت گرفتن، جلو زدن
to pass sth while walking
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما