walk by

پیشنهاد کاربران

Pass
از کنار یکی پیاده رد شدن بدون توجه
می تواند دو معنی داشته باشد ولی معنای اصلی آن یهویی نزدیک شدن است
رد شدن، عبور کزدن
گذشتن از. .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما