wafer

/ˈweɪfər//ˈweɪfə/

معنی: نان فطیر، شیرینی پنجرهای
معانی دیگر: نان بستنی، (نان شیرینی بیسکویت مانند) نان پولکی، (عشای ربانی) نان گرد و نازک (مانند چیپس)، (کامپیوتر) ویفر(برای ساختن تراشه)، کاغذ گرد و تمبر مانند که به جای مهرو موم روی پاکت یا سند می زنند
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a small thin crisp cracker or cookie.

(2) تعریف: a small thin round piece of bread eaten in the sacrament of the Eucharist.

(3) تعریف: in electronics, a small thin piece of semiconducting material on which transistors or integrated circuits are produced.

(4) تعریف: a thin disk of adhesive material, such as gelatin or dried paste, used to seal or attach papers or the like.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: wafers, wafering, wafered
مشتقات: waferlike (adj.), wafery (adj.)
(1) تعریف: to seal or attach using a wafer.

(2) تعریف: in electronics, to make wafers from (semiconducting material).

جمله های نمونه

1. The sundae was topped with chocolate and a wafer.
[ترجمه ترگمان]بستنی شکلاتی با شکلات و یک تکه نان مقدس پوشیده شده بود
[ترجمه گوگل]سوندی ها با شکلات و ویفر پر شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A wafer thin translucent something undulated through the air towards her, chuckling gently to itself in a liquid voice.
[ترجمه ترگمان]چیزی نازک و شفاف در هوا موج می زد و با صدایی آهسته آهسته به خود می خندید
[ترجمه گوگل]یک وفور نازک، شفاف و شفاف از طریق هوا به سمت او، به آرامی به صدای خود مات و مبهوت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The wafer was in his mouth and the sweet wine, but he wanted more.
[ترجمه ترگمان]نان مقدس در دهان و شراب شیرین بود، اما باز هم می خواست
[ترجمه گوگل]ویفر در دهان و شراب شیرین بود، اما او بیشتر خواست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The brittle wafer dissolving against the roofs of their mouths was their promise of life in a world beyond Holy Hill.
[ترجمه ترگمان]لوح نازک و شکننده که بر سقف دهانشان بسته شده بود، قول زندگی در دنیایی فراتر از فراز تپه مقدس بود
[ترجمه گوگل]ویفر شکننده در برابر سقف دهانشان وعده زندگی خود را در جهان بیش از حد تپه مقدس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They are made from wafer biscuits and cost £ 80 for a box of 120.
[ترجمه ترگمان]آن ها از بیسکویت ویفر ساخته شده اند و ۸۰ پوند برای یک جعبه ۱۲۰ پوند هزینه دارند
[ترجمه گوگل]آنها از بیسکویت های ویفر ساخته شده اند و قیمت 80 پوند برای یک جعبه 120 عدد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It was fashioned from dark green plastic, wafer thin, yet of considerable weight.
[ترجمه ترگمان]از یک پلاستیک سبز تیره و نازک و هنوز هم سنگین بود
[ترجمه گوگل]از پلاستیک سبز تیره، ویفر نازک و با وزن قابل توجهی ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Semiconductor wafer manufacturing: batch, semi-automated 25-wafer, single or dual chamber chemical stripping, developing and cleaning tool.
[ترجمه ترگمان]ساخت ویفر نیمههادی: دسته ای، نیمه خودکار، تکی یا دوگانه chamber، توسعه و تمیز کردن ابزار
[ترجمه گوگل]نیمه رسانای تولید ویفر، نیمه اتوماتیک 25 ویفر، تک و یا دوگانه مواد شیمیایی سلب، ابزار توسعه و تمیز کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The Pope then brought out a communion wafer and a chalice of wine.
[ترجمه ترگمان]بعد پوپ یک نان مقدس و یک جام شراب آورد
[ترجمه گوگل]پاپ پس از آن یک ویفر سوسن و یک چای شراب آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The print circuit wafer uses the vanguard technology and the equipment production with the processing glass cloth, has the fine electric insulation performance and workability.
[ترجمه ترگمان]ویفر مدار چاپی از تکنولوژی خط مقدم و تولید تجهیزات با پارچه شیشه ای فرآوری استفاده می کند، دارای عملکرد عایق بندی الکتریکی خوب و workability است
[ترجمه گوگل]ویفر مدار چاپی با استفاده از تکنولوژی پیشگامان و تولید تجهیزات با استفاده از پارچه شیشه ای پردازش، عملکرد عایق الکتریکی و کارایی را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Base emitter metal self aligning, air bridge, and wafer thinning are used to improve microwave power performance.
[ترجمه ترگمان]به منظور بهبود عملکرد توان مایکروویو، استفاده از self Base فلز، پل هوا و نازک شدن ویفر مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]Self-aligning metal emitter base، پل هوایی و نازک کردن ویفر برای بهبود عملکرد مایکروویو مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Premium Wafer - A wafer that can be used for particle counting, measuring pattern resolution in the photolithography process, and metal contamination monitoring.
[ترجمه ترگمان]Premium Wafer - یک قرص که می تواند برای شمارش ذره مورد استفاده قرار گیرد، وضوح الگو در فرآیند photolithography و پایش آلودگی فلز را اندازه گیری می کند
[ترجمه گوگل]ویفر Premium - ویفر که می تواند برای شمارش ذرات، اندازه گیری وضوح تصویر در فرایند فوتولیتوگرافی و نظارت بر آلودگی فلز استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Single wafer, multi-chamber process platform for cassette-to-cassette cleaning, etching, developing and electroplating (ECD).
[ترجمه ترگمان]یک پلت فرم فرآیند چند صفحه ای برای تمیز کردن نوار کاست، حکاکی، توسعه و electroplating (ECD)
[ترجمه گوگل]واحدهای تک واحدی، فرایند چند محفظه ای برای تمیز کاری کاست، کاشت، تولید و آبکاری (ECD)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. FRP wafer board technology is adopted as penetration in clean room of electron chip production base.
[ترجمه ترگمان]فن آوری تخته ویفر به عنوان نفوذ در فضای تمیز پایه تولید کننده الکترونی مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]فن آوری تخته موجدار FRP به عنوان نفوذ در اتاق تمیز پایه تولید تراشه الکترونیکی اتخاذ می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Backwardness in high quality epitaxial wafer has limited greatly the development of Chinese LED industry.
[ترجمه ترگمان]backwardness در ویفر با کیفیت بالا توسعه صنعت LED چین را به شدت محدود کرده است
[ترجمه گوگل]عقب ماندگی با وایفای اپتیکسال با کیفیت بالا به طور چشمگیری توسعه صنعت LED چینی را محدود کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نان فطیر (اسم)
matzo, wafer

شیرینی پنجره ای (اسم)
wafer

تخصصی

[کامپیوتر] قرص ؛ ویفر ؛ قطعه نازک سیلیکون که بر روی آن مدارات مجتمع جهت ایجاد یک تراشه قرار دارند
[برق و الکترونیک] پولک برش صیقلی شده ی نازکی ازماده نیمرسانا که روی آن قطعات مجزا یا مدارهای مجتمع را می توان ساخت . ضخامت آن معمولاً 10 تا 30 میل است که از بلور رشد داده شده استوانه ای به قطر 4 تا 8 اینچ بریده می شود. جنس آن نیز معمولاً سیلیسیم یا گالیم آرسنید است. - پولک، تراشه، قرص

به انگلیسی

• close or seal with a wafer (an envelope); divide into wafers (electronics); pack powdered medicine in dried flour paste or rice paper (pharmacology)
thin crispy cookie or cracker (often eaten as a desert with ice cream); bite-size piece of unleavened bread taken during the eucharist (christianity); chip (electronics); flat round bit of adhesive (as is used to seal an envelope)
a wafer is a thin, crisp biscuit, often eaten with ice cream.
a wafer is also a circular piece of a special kind of bread which the priest gives people to eat in the christian service of holy communion.

پیشنهاد کاربران

[رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
Sealing is today the affixing of a paper wafer which is touched by the person making the deed.
تمبر
صفحه اتصال
صفحه اتصال نیمه هادی ( نیمه رسانا )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما