wac


مخفف: گروه ارتشی زنان، حروف اول کلمات corps army s'women
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a member of the Women's Army Corps, a branch of the U.S. Army (acronym for "Women's Army Corps").

جمله های نمونه

1. WAC is made up of 68 members, including companies that -- not surprisingly -- have a lot to gain in the smartphone market, like Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) and Research In Motion (RIM).
[ترجمه ترگمان]WAC متشکل از ۶۸ عضو، از جمله شرکت هایی است که در بازار گوشی های هوشمند، مانند هیولت - Packard (HPQ، فورچون ۵۰۰)و تحقیق در حرکت (RIM)بسیار بهتر است
[ترجمه گوگل]WAC از 68 عضو تشکیل شده است، از جمله شرکت هایی که - جای تعجب نیست - در بازار گوشی های هوشمند مانند Hewlett-Packard (HPQ، Fortune 500) و Research In Motion (RIM) زیاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. First, WAC apps can't take advantage of a phone's hardware specifications, because they need to be written for all devices.
[ترجمه ترگمان]اول اینکه، برنامه های WAC نمی توانند از ویژگی های سخت افزار موبایل استفاده کنند، زیرا آن ها باید برای همه وسایل نوشته شوند
[ترجمه گوگل]اولا، برنامه های WAC نمی توانند از ویژگی های سخت افزاری گوشی استفاده کنند، زیرا باید برای همه دستگاه ها نوشته شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Moreover, a judgement condition for live and bound WAC net system is given, and the sufficient and necessary condition for WAC net liveness monotonicity is shown.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، یک شرط داوری برای سیستم خالص حیات وحش bound محدود است، و شرط لازم و لازم برای حیات خالص حیات monotonicity نشان داده شده است
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، یک قضاوت شرایط برای سیستم شبکه WAC زنده و محدود ارائه شده است، و شرایط کافی و لازم برای تک رقمی WAC خالص زندگی نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What is the world archaeological Congress (WAC) and what relationship does it have with UNESCO?
[ترجمه ترگمان]کنگره باستان شناسی جهان (WAC)چیست و چه ارتباطی با یونسکو دارد؟
[ترجمه گوگل]کنگره جهانی باستان شناسی (WAC) چیست و رابطه آن با یونسکو چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The new rare earth modified processing aid (WAC) used for PVC is introduced.
[ترجمه ترگمان]این کمک پردازش اصلاح شده جدید (WAC)که برای PVC استفاده می شود، معرفی می شود
[ترجمه گوگل]جدیدی از مواد معدنی اصلاح شده زمین (WAC) برای PVC استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. That means the quality of WAC applications is limited -- something developers won't necessarily buy into.
[ترجمه ترگمان]این به آن معنا است که کیفیت برنامه های کاربردی محدود است - - چیزی که توسعه دهندگان لزوما آن را نخواهند خرید
[ترجمه گوگل]به این معناست که کیفیت برنامه های WAC محدود است - توسعه دهندگان چیزی را لزوما به خرید نمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) Wide Angle Camera (WAC) is imaging the surface in seven different wavelengths at a resolution of between 100 and 400 metres per pixel.
[ترجمه ترگمان]دوربین مدارگرد شناسایی ماه (LROC)دوربین زاویه باز (WAC)بر روی سطح در هفت طول موج مختلف با رزولوشن بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر در هر پیکسل تصویر می شود
[ترجمه گوگل]دوربین لنگر شناسایی ماهواره ای (LROC) دوربین بزرگ زاویه ای (WAC) تصویربرداری سطح را در هفت طول موج مختلف با وضوح بین 100 تا 400 متر در هر پیکسل انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The image was taken by the spacecraft's Wide Angle Camera (WAC) on the Mercury Dual Imaging System (MDIS).
[ترجمه ترگمان]این تصویر توسط دوربین زاویه باز سفینه فضایی (WAC)بر روی سیستم تصویربرداری دوگانه عطارد (MDIS)گرفته شده است
[ترجمه گوگل]تصویر توسط دوربین بزرگ زاویه ای فضاپیما (WAC) در سیستم تصویربرداری دوگانه عطارد (MDIS) گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The AccessibleValues argument (from com. ibm. wac) provides the most common accessible attributes.
[ترجمه ترگمان]آرگومان AccessibleValues (از com) ibm wac)رایج ترین ویژگی های قابل دسترسی را ارایه می دهد
[ترجمه گوگل]استدلال AccessibleValues ​​(از com ibm wac) شایع ترین ویژگی های قابل دسترسی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. All the youth have been given two spiritual books by the WAC council to read during the summer holiday. All parents can read with your children.
[ترجمه ترگمان]در طی تعطیلات تابستان، دو کتاب روحانی به وسیله شورای WAC برای خواندن به آن ها داده شده است تمام والدین می توانند با فرزندان خود مطالعه کنند
[ترجمه گوگل]در طول تعطیلات تابستان، تمام جوانان دو کتاب معنوی توسط شورای WAC داده شده است همه والدین می توانند با فرزندان خود بخوانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It's equally unsurprising that Google and Apple are not part of WAC.
[ترجمه ترگمان]به همین ترتیب، گوگل و اپل هم بخشی از WAC نیستند
[ترجمه گوگل]به همان اندازه جالب است که گوگل و اپل بخشی از WAC نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Caption: The lunar far side, seen by the LROC WAC.
[ترجمه ترگمان]عنوان: در دور ماه، توسط the WAC دیده می شود
[ترجمه گوگل]عنوان بالا سمت چپ ماه، توسط LROC WAC دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Products include premium franchises in Jefferson Pilot Sports' ACC and SEC events in the Southeast and SportsWest's WAC and Mountain West conferences in the West.
[ترجمه ترگمان]این محصولات شامل امتیازات ویژه در شورای ورزش کریکت جفرسون و رویداده ای بورس اوراق بهادار در جنوب شرقی و SportsWest و کنفرانس های غربی کوهستان در غرب هستند
[ترجمه گوگل]محصولات شامل حق بیمه حق بیمه در رویدادهای ACC و SEC جفرسون خلبان ورزش در جنوب شرقی و SportsWest WAC و کوه West کنفرانس در غرب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. While only one side of the moon faces Earth, we still have an idea of what the far side looks like thanks to NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, or LROC, Wide Angle Camera, or WAC.
[ترجمه ترگمان]در حالی که تنها یک طرف ماه با کره زمین مواجه است، ما هنوز یک ایده از آنچه که طرف دور شبیه به لطف دوربین مدارگرد شناسایی ماه، یا LROC، دوربین زاویه باز یا WAC است، داریم
[ترجمه گوگل]در حالی که تنها یک طرف ماه با زمین برخورد می کند، ما هنوز ایده ای از آنچه که دور به نظر می رسد با تشکر از دوربین مدارس شناسایی قمری ناسا، یا LROC، دوربین زاویه بزرگ یا WAC است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• army unit comprised of female soldiers
soldier in the woman's army corps

معنی یا پیشنهاد شما