wa

شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Washington," a northwestern U.S. state on the Pacific between Canada and Oregon; Washington State.

جمله های نمونه

1. Why wa ste valuable teaching time trying to knock in a list of facts, if the children aren't interested?
[ترجمه ترگمان]چرا باید زمان تدریس با ارزش را در لیستی از حقایق در نظر بگیرید، اگر کودکان به این موضوع علاقه مند نباشند؟
[ترجمه گوگل]چرا مدرسه ارزشمند تدریس را در تلاش برای دست کشیدن در لیستی از حقایق، اگر بچه ها علاقه مند نیستند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the past two years 200,000 Wa are believed to have settled along the border.
[ترجمه ترگمان]گمان می رود که در دو سال گذشته ۲۰۰،۰۰۰ و Wa در امتداد مرز مستقر شده اند
[ترجمه گوگل]اعتقاد بر این است که در دو سال گذشته 200000 وات در مرز حل و فصل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He wa My friend in the team, we were in the field and the army was launching grenades at us.
[ترجمه ترگمان]او دوست من در تیم بود، ما در زمین بودیم و ارتش به سمت ما نارنجک پرتاب می کرد
[ترجمه گوگل]او دوست من در تیم بود، ما در این زمینه بودیم و ارتش نارنجکها را در ما راه اندازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Then he nudged Wa again, and sent him scurrying off down a nearby alley into the heart of the city.
[ترجمه ترگمان]سپس او را به کناری هل داد و او را با عجله از یک کوچه نزدیک به قلب شهر بیرون فرستاد
[ترجمه گوگل]سپس او را وآ را مجبور کرد تا او را به قلب شهر بیرون بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The chemical etching method wa applied to form surface texture of multicrystalline silicon in order to reduce the reflectance of the surface.
[ترجمه ترگمان]روش زدایش شیمیایی برای تشکیل بافت سطحی سیلیکون به منظور کاهش انعکاس سطح بکار گرفته می شود
[ترجمه گوگل]روش اچینگ شیمیایی wa برای ایجاد سطح بافت سیلیکون مولتی کریستال به منظور کاهش بازتابی سطح استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. To the stone wa 11 of officialdom she opposed a will of iron.
[ترجمه ترگمان]او با اراده آهنین خود با اراده آهنین مخالفت کرد
[ترجمه گوگل]به سنگ و 11 مقام رسمی او با اراده آهن مخالفت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The postmark read'seattle, WA, Sep 12 '6 "
[ترجمه ترگمان]The سیاتل، WA، سپتامبر، ۱۲، ۶ \" را خواندند
[ترجمه گوگل]پست الکترونیکی read'seattle، WA، Sep 12 '6'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Wa and war risk be also general clause of marine Insurance.
[ترجمه ترگمان]و خطر جنگ نیز عبارت عمومی از بیمه دریایی است
[ترجمه گوگل]و همچنین خطر جنگ به عنوان بند عمومی بیمه دریایی نیز می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The interstage annealing procedure was reduced and the production efficiency wa. . .
[ترجمه ترگمان]فرآیند تابکاری نشده کاهش یافت و بازدهی تولید کاهش یافت
[ترجمه گوگل]روش آنالیز بین دو مرحله کاهش می یابد و بازده تولید می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Applications of WA in analytical extend the antenna, input new energy.
[ترجمه ترگمان]کاربردهای of در شبکه های تحلیلی، آنتن، انرژی جدید ورودی را گسترش می دهند
[ترجمه گوگل]برنامه های WA در تحلیلی گسترش آنتن، ورودی انرژی جدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. As a clerisy of Wa, I deeply felt that we must shoulder our fate which is carrying, inheriting, and developing Wa Culture.
[ترجمه ترگمان]به عنوان a و Wa، عمیقا احساس کردم باید سرنوشت مان را که حامل، وارث، و پرورش و پرورش و پرورش و پرورش است، به دوش بکشیم
[ترجمه گوگل]به عنوان یک روحانی از وه، من عمیقا احساس کردم که باید سرنوشت ما را تحمل کنیم، که در حال حمل، به ارث بردن و توسعه و فرهنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. According to these genetic fingerprint maps of six WA combinations and two BT hybrid rice combinations, the cluster analysis was carried out by using SPSS software.
[ترجمه ترگمان]با توجه به نقشه های انگشت نگاری دیجیتال مرکب از شش ترکیب WA و دو ترکیب برنج ترکیبی، تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد
[ترجمه گوگل]بر اساس این نقشه های اثر انگشت ژنتیکی شش ترکیب WA و دو ترکیب برنج هیبریدی BT، تجزیه و تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A reversed phase HPLC method wa s esta blished to determine hydrazine in plasma.
[ترجمه ترگمان]روش HPLC مرحله معکوس wa s برای تعیین هیدرازین در پلاسما استفاده شد
[ترجمه گوگل]یک روش HPLC فاز برگشتی برای تعیین هیدرازین در پلاسما استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It was quadrupole since abolished-Kyushu, Nu Wa Sky after the rare good day.
[ترجمه ترگمان]از آن زمان، پس از یک روز خوب نادر، Kyushu، و یا آسمان از میان برداشته شد
[ترجمه گوگل]از زمان لغو Kyushu، Nu Wa Sky بعد از روز نادری نابهنگام، از زمان لغو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Nucleotide diversity in these 4 populations was Dai 5 Wa 3 Lahu 31 and Tibetan 40 respectively.
[ترجمه ترگمان]تنوع زیستی در این ۴ جمعیت به ترتیب دای ۵ و ۳ Lahu ۳۱ و تبتی ۴۰ بوده است
[ترجمه گوگل]تنوع نوکلئوتیدها در این 4 جمعیت، Dai 5 Wa 3 Lahu 31 و Tibetan 40 بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[نساجی] نام بومی نوعی پنبه در برمه که رنگ طبیعی آن از قهوه ای تا سفید تغییر می کند

به انگلیسی

• western part of the african continent
western part of the australian continent
state in the northwestern united states

پیشنهاد کاربران

بیمه نامه W. A
With Particular Average

در بیمه نامه هایی که با شرایط دبلیو. ا. صادر می شود، بیمه گر علاوه بر پرداخت خسارات عمومی ، تعهد پرداخت خسارات جزئی ( خسارتهای خصوصی ) را هم دارد. باید به این نکته اشاره شود که پرداخت خسارت در این نوع پوشش بیمه ای منوط به این امر است که میزان و مبلغ خسارت بیشتر ازدرصد فرانشیز ذکر شده در بیمه نامه باشد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما