برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

writer

/ˈraɪtər/ /ˈraɪtə/

معنی: نویسنده، مصنف، سخنور، راقم، خامه ران
معانی دیگر: محرز، مولف، نگارنده

بررسی کلمه writer

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who writes or is capable of writing.
مشابه: amanuensis, calligrapher, copyist, correspondent, penman, scribbler, scribe, scrivener

- My sister is the writer in the family; she never fails to send a note for every occasion.
[ترجمه ترگمان] خواهر من نویسنده است و هرگز برای هر بار یادداشتی می‌فرستد
[ترجمه گوگل] خواهر من نویسنده در خانواده است؛ او هرگز موفق به ارسال یادداشت برای هر مناسبت نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Being a good writer is helpful in most jobs.
[ترجمه ترگمان] نویسنده خوب بودن در اکثر مشاغل مفید است
[ترجمه گوگل] بودن نویسنده خوبی در اکثر مشاغل مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one who writes as a job or profession; journalist; author.
مترادف: author, wordsmith
مشابه: columnist, correspondent, critic, dramatist, essayist, hack, journalist, litt�rateur, novelist, penman, playwright, poet, reporter, reviewer, screenwriter, scribbler, scribe, stringer

- His wife was a writer of mystery novels.
[ترجمه ترگمان] زنش نویسنده داستان‌های مر ...

واژه writer در جمله های نمونه

1. a writer of distinction
نویسنده‌ای ممتاز

2. a writer of mediocre talent
نویسنده‌ای با قریحه‌ی متوسط

3. a writer of promise
نویسنده‌ای با آتیه‌ی خوب

4. a writer should always consider his audience
نویسنده باید همیشه خواننده‌ی خود را مد نظر داشته باشد.

5. a writer should not censure other writers
یک نویسنده نباید نویسندگان دیگر را سرزنش کند.

6. a writer than whom there is none finer
نویسنده‌ای که خوبتر از او وجود ندارد

7. a writer turned actor
نویسنده‌ای که هنرپیشه شده است

8. a writer who gives all the gamy details
نویسنده‌ای که همه‌ی جزئیات زننده را شرح می‌دهد

9. a writer who had filled his story with exuberant images and exaggerated statements
نویسنده‌ای که داستان خود را پر از استعارات پرتکلف و اظهارات مبالغه آمیز کرده بود

10. a writer who lacks style
نویسنده‌ای که جنبه‌ی برجسته‌ای ندارد

11. a writer whose fame has transcended his father's
نویسنده‌ای که شهرت او از پدرش بیشتر شده است

12. bad writer
نویسن ...

مترادف writer

نویسنده (اسم)
craftsman , penman , scrivener , author , writer , composer
مصنف (اسم)
author , writer , composer
سخنور (اسم)
writer , poet , declaimer , orator , eloquent speaker , elocutionist
راقم (اسم)
writer
خامه ران (اسم)
writer

معنی عبارات مرتبط با writer به فارسی

مشاورحقوقی اسکاتلندی
کسیکه بجای دیگران چیز مینویسد
در تلگراف مرکب نویس
ماشینی که چندین نسخه با کاغذ برگردان بر میدارد
خبرنگار
گزارش نویسی
تابلو نویس، لوحه نویس
نویسنده ای که به نسبت شمار صفحات مزد می گیرد، نویسنده ی صفحه ای
ماشین تحرر، حرف نگار

معنی کلمه writer به انگلیسی

writer
• author; one who writes; copier, scribe
• a writer is a person whose job is writing books, stories, or articles.
• the writer of a particular article, story, or other piece of writing is the person who wrote it.
writer to the signet
• (in scotland) judicial officer who prepares writs and warrants and the like
famous writer
• well-known writer, writer whose name is known by many
ghost writer
• one who writes for someone else who takes the credit, one who writes in the name of another
• a ghost-writer is someone who writes articles, speeches, or books for other people.
hack writer
• literary hack, hack
hedge writer
• insignificant writer; writer who writes low and vulgar material
prose writer
• one who writes prose
score writer
• composer, one who writes music
senior writer
• one of the lead writers, writer with experience and authority
sign writer
• person responsible for writing and making signs that are displayed in a production (movie industry)
sketch writer
• one who writes short one-act plays
song writer
• song composer, musician, music writer
space writer
• writer who is paid according to amount of space his/ her material takes up in print
story writer
• one who writes stories, writer, novelist
technical writer
• person who deals with composing ...

writer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی writer
کلمه : writer
املای فارسی : رایتر
اشتباه تایپی : صقهفثق
عکس writer : در گوگل

آیا معنی writer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )