برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1426 100 1

wishful thinking

/ˈwɪʃfəlˈθɪŋkəŋ/ /ˈwɪʃfəlˈθɪŋkɪŋ/

خیال واهی، تفکر از روی خواب و خیال، فکر باطل، خواب و خیال، خیال خام، آرزوی غیرعملی، افکار واهی و پوچ، خواسته اندیشی

بررسی کلمه wishful thinking

اسم ( noun )
مشتقات: wishful thinker (n.)
• : تعریف: the interpretation of facts, actions, words, and the like in accordance with the meanings a person would like them to have rather than in terms of what they really are.

واژه wishful thinking در جمله های نمونه

1. Such wishful thinking of theirs will never be realized.
[ترجمه ترگمان]این افکار واهی و واهی از آن‌ها هرگز تحقق نمی‌یابد
[ترجمه گوگل]چنین تفکر آرام از خود هرگز تحقق نخواهد یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is wishful thinking to expect deeper change under his leadership.
[ترجمه ترگمان]این تصور واهی است که انتظار تغییر عمیق‌تر در رهبری او را داشته باشد
[ترجمه گوگل]این آرزوی آرزوی انتظار تغییر عمیق تر تحت رهبری او است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He laughed and accused me of wishful thinking .
[ترجمه ترگمان]او خندید و مرا متهم به افکار پوچ و واهی کرد
[ترجمه گوگل]او خندید و مرا متعهد به تفکر آرزو کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His claims to be a millionaire are just wishful thinking.
[ترجمه ترگمان]ادعای او مبنی بر اینکه یک میلیونر است فقط یک فکر پوچ و واهی است
[ترجمه گوگل]ادعای او برای یک میلیونر تنها تفکر آرزویش است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه wishful thinking به انگلیسی

wishful thinking
• thoughtfulness, thoughts coming just from the heart
• if a hope or desire is wishful thinking, it is unlikely to be fulfilled.

wishful thinking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
خوش خیالی
sara
یه قرون بده آش به همین خیال باش
Figure
the imagining or discussion of a very unlikely future event or situation as if it were possible and might one day happen:
"Do you think you might be in line for promotion?" "No, it's just wishful thinking."

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wishful thinking
کلمه : wishful thinking
املای فارسی : ویشفول تینکینگ
اشتباه تایپی : صهسابعم فاهدنهدل
عکس wishful thinking : در گوگل

آیا معنی wishful thinking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )