برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

wish fulfillment


برآوردن آرزو یا خواست، به مراد دل رسیدن

واژه wish fulfillment در جمله های نمونه

1. Joy and fun, wish fulfillment and blessing, come to your home this Thanksgiving!
[ترجمه ترگمان]شادی و تفریح، آرزوی موفقیت و دعای خیر به خانه شما در این جشن شکرگزاری بیاید!
[ترجمه گوگل]شادی و سرگرم کننده، آرزوی تحقق و برکت، در این شکرگذاری به خانه خود برسید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He viewed all dreams as wish fulfillment.
[ترجمه ترگمان]او تمام رویاهایی را که آرزویش را داشت دیده بود
[ترجمه گوگل]او تمام رویاها را به عنوان آرزوی آرزوها مشاهده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But the strong Freudian view about symbolism and wish fulfillment has not been supported by the study of dreams.
[ترجمه ترگمان]اما دیدگاه قوی فرویدی درباره نمادگرایی و تحقق آرزویش از مطالعه خواب‌ها حمایت نشده است
[ترجمه گوگل]اما دیدگاه قوی فروید درباره نمادگرایی و تحقق آرزوها توسط مطالعه رویاها پشتیبانی نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Freud believed that dreams are forms of wish fulfillment—in other words, indicative of our repressed desires.
...

wish fulfillment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Babak
the achievement of what we really want and desire
کسری بردبار
کامروایی
کوره پزی
کامروایی
دست یافتن به آرزو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wish fulfillment

کلمه : wish fulfillment
املای فارسی : ویش فولفیللمنت
اشتباه تایپی : صهسا بعمبهممئثدف
عکس wish fulfillment : در گوگل

آیا معنی wish fulfillment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )