برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

wide screen


(پرده ی سینما) پهن، پرده ی پهن (نسبت پهنا به ارتفاع آن از 1/66 به 1 تا 2/55 به 1)، پهن پرده

واژه wide screen در جمله های نمونه

1. This science fiction film lends itself well to wide screen.
[ترجمه ترگمان]این فیلم علمی‌تخیلی به خوبی خود را به صفحه گسترده قرض می‌دهد
[ترجمه گوگل]این فیلم علمی تخیلی به خوبی روی صفحه نمایش گسترده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Modern methods of moviemaking, such AS the wide screen, color film, and improved sound, have enhanced realism and audience enjoyment.
[ترجمه ترگمان]روش‌های مدرن of مانند صفحه گسترده، فیلم رنگ، و صدای بهبود یافته، واقع‌گرایی و شادی تماشاگران را افزایش داده‌اند
[ترجمه گوگل]روشهای مدرن فیلمسازی، مانند صفحه نمایش گسترده، فیلم رنگی و صدای بهبود یافته، باعث افزایش واقع گرایی و لذت بردن مخاطبان شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Natural, 24 inch wide screen bears the brunt into most suits individual entertainment user the choice.
[ترجمه ترگمان]به طور طبیعی، صفحه عریض ۲۴ اینچی بیش‌ترین آسیب را به انتخاب فرد سرگرمی فرد وارد می‌کند
[ترجمه گوگل]طبیعی، صفحه نمایش 24 اینچی با وضوح بیشتر، بیشترین تناسب را با کاربردهای سرگرمی فردی انتخاب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Foveal ...

معنی wide screen در دیکشنری تخصصی

[سینما] پرده عریض - واید اسکرین
[سینما] نسبت ابعاد پرده عریض
[سینما] سینمای پرده عریض
[سینما] سیستم پرده عریض
[سینما] فیلم پرده عریض
[سینما] نسخه پرده عریض

معنی کلمه wide screen به انگلیسی

wide screen tv
• television which has an extra-wide screen

wide screen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wide screen

کلمه : wide screen
املای فارسی : واید اسکرین
اشتباه تایپی : صهیث سزقثثد
عکس wide screen : در گوگل

آیا معنی wide screen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )