برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1405 100 1

way out


معنی: راه خروج
معانی دیگر: (امریکا-عامیانه) غیرعادی، ناروال، عجیب و غریب، استثنایی

بررسی کلمه way out

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British) a route, passage, or door out of a building or other location; exit.
صفت ( adjective )
• : تعریف: (informal) very unusual or extreme; unconventional; nonconformist.

- We rejected his way-out suggestions.
[ترجمه ترگمان] ما پیشنهادهای او را رد کردیم
[ترجمه گوگل] ما پیشنهادات راه خروج خود را رد کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه way out در جمله های نمونه

1. Ambition never dies until there is no way out.
[ترجمه ترگمان]جاه‌طلبی تا وقتی که راهی برای بیرون رفتن وجود نداره، هیچ وقت نمی dies
[ترجمه گوگل]آرزوی هرگز نمی میرد تا راه بیرون برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Love a way out Do not make the cocoon since the stroke.
[ترجمه ترگمان]عشق یک راه خروج را از زمان سکته به خود جلب نکنید
[ترجمه گوگل]راه خروج را دوست داشته اید از سکته مغزی نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Changing jobs is the only way out.
[ترجمه Saina] تغییر شغل تنها راه نجات است
|
[ترجمه ترگمان]تغییر شغل تنها راه خروج است
[ترجمه گوگل]تغییر شغل تنها راه خروج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sometimes there is no way out exlep.
[ترجمه ...

مترادف way out

راه خروج (اصطلاح)
way out

معنی کلمه way out به انگلیسی

way out
• exit, outlet
• the way out is the door or gate through which you can leave a public building or area.
way out of his league
• too much for him, above and beyond him, higher than his level, he will have a difficult time coping
found a way out
• discovered a solution; found an exit
looked for a way out
• looked for an outlet, searched for an exit
no way out
• 1987 film starring kevin costner and gene hackman (directed by roger donaldson)
• having no escape, having no exit
there's no way out
• there is no solution, it is difficult to get out of the issue

way out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ashkan
راه فرار
محمدرضا ایوبی صانع
راهِ در رو :راه فرار ر.ک رومئو و ژولیت اثر جناب شکسپیرthere is only one way out
مهدی باقری
اسم در خروجی
راه فرار از مشکل و گرفتاری
صفت: way-out
عجیب و غیرعادی
مهدی اسکندری
معافیت از خدمت سربازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی way out
کلمه : way out
املای فارسی : وای آوت
اشتباه تایپی : صشغ خعف
عکس way out : در گوگل

آیا معنی way out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )