برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

Worse

/ˈwɜːrs/ /wɜːs/

معنی: بدتری، بدتر، وخیمتر
معانی دیگر: (صفت تفصیلی: bad) بدتر، سلامتی یا حال بدتر، چیز (یا چیزهای) بدتر، از این بدتر، از آن بدتر، شدیدتر، ستهم تر، بیشتر، حادتر، وجه تفضیلی bad

بررسی کلمه Worse

صفت ( adjective )
(1) تعریف: comp. of bad and ill.
متضاد: better

(2) تعریف: more lacking in excellence or virtue.
متضاد: better

(3) تعریف: more likely to result in harm or injury.

(4) تعریف: in poorer condition or health.
متضاد: better
اسم ( noun )
• : تعریف: someone or something less good or more bad than another; that which is worse.
متضاد: better
قید ( adverb )
(1) تعریف: comp. of badly and ill.
متضاد: better

(2) تعریف: in a more evil, severe, unfavorable, or inferior way; in the worse manner.
متضاد: better

واژه Worse در جمله های نمونه

1. worse luck
بدبختانه،متاسفانه

2. worse off
1- در وضع بدتر 2- دارای درآمد کمتر

3. if worse comes to worst
اگر بدتر بدترین شود (در بدترین صورت)

4. an even worse mistake
اشتباه حتی بدتر

5. for the worse
در حال بدتر شدن،رو به وخامت

6. make matters worse
وضع را بدتر کردن

7. my handwriting is worse than yours
خط من از خط شما بدتر است.

8. the patient became worse
حال بیمار بدتر شد.

9. we might be worse off at that
ممکن است وضعمان از آن هم بدتر باشد.

10. what forfeit (is) worse than the loss of honor?
چه تاوانی بدتر از ازدست دادن شرف (است)؟

11. from bad to worse
از بد بدتر

12. his bark is worse than his bite
هارت و پورت او زیاد است،اهل عمل نیست ولی سر و صدایش زیاد است

13. their bark is worse than their bite
هیاهو می‌کنند ولی کاری از ایشان ساخته نیست،فقط هارت و پورت می‌کنند،سر و صدایشان از صدمه و زیانشان بیشتر است

...

مترادف Worse

بدتری (اسم)
worse
بدتر (صفت)
worse
وخیمتر (صفت)
worse

معنی عبارات مرتبط با Worse به فارسی

بدتروبدتر، بدترازبدتر
بدبختانه، متاسفانه
1- در وضع بدتر 2- دارای درآمد کمتر
از بد بدتر
وضع را بدتر کردن
خیلی بدتر
چه بدتر، دیگر بدتر
دیگه بدتر
بدتروبدتر، بدترازبدتر

معنی کلمه Worse به انگلیسی

worse
• something that is more unfavorable; more unfavorable situation
• more awfully; more gravely; to a greater extent
• worse is the comparative of bad.
• worse is also the comparative of badly.
• if someone who is ill gets worse, they become more ill.
• if someone or something is none the worse for something, they are not harmed by it.
• if something happens for the worse, the situation becomes more unpleasant or difficult.
worse off
• in a situation which is inferior to the original situation
• someone who is worse off has less money than before or less than someone else.
• to be worse off also means to be in a more unpleasant situation than before or than someone else.
worse than
• more bad than -, of a lower quality than -
worse than death
• more difficult, cannot be endured, torture
change for the worse
• deterioration, negative change
couldn't get any worse
• below any criticism, the pits, the dumps
for better or for worse
• through good times and bad times, "through thick and through thin"
from bad to worse
• from an unfavorable situation to one even worse
go from bad to worse
• fall from a bad condition into a situation which is much worse
going from bad to worse
• getting even worse, out of the frying pan into the fire
it could have been worse
• got out of it cheap
it got worse
• there was aggravation, it deteriorated, it declined, it degenerated
...

Worse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هليا
بدتر
دهات زاد
You will be worse luck
بد شانس تر خواهی شد
سیدحسین اخوان بهابادی
worse:بدتر.
horse:اسب.
برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه‌هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، ساخت عبارات َطنز آمیز و... بهره برد.
Horse worse than donkey
اسب بدتر از خر.
پارسا حیدری
More awfully
More unfavourable
وحشتناک
پارسا حیدری
More unfavourable situation
EHSAN
بد تر

it couldn be worse
میتونست بدتر هم باشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی worse

کلمه : worse
املای فارسی : ورس
اشتباه تایپی : صخقسث
عکس worse : در گوگل

آیا معنی Worse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )