برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1469 100 1

Wait for

واژه Wait for در جمله های نمونه

1. Weak men wait for opportunity, but the strong men make it.
[ترجمه محدثه] مردان ضعیف منتظر فرصت هستند اما مردان بزرگ ان را خلق میکنند.
|
[ترجمه ترگمان]مردان ضعیف منتظر فرصت هستند، اما مردان قوی آن را می‌سازند
[ترجمه گوگل]مردان ضعیف منتظر فرصتی هستند، اما مردان قوی آن را انجام می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Time and tide wait for no man.
[ترجمه ترگمان]زمان و مد منتظر کسی نیست
[ترجمه گوگل]زمان و موج برای هیچکس نمی ایستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sail while the wind blows; wind and tide wait for no man.
[ترجمه ترگمان]و در همان حال که باد می‌وزد، باد و مد منتظر کسی نمی‌ماند
[ترجمه گوگل]بادبان در حالی که باد می کشد؛ باد و جزر و مد منتظر هیچ مردی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I don't wait for moo ...

معنی کلمه Wait for به انگلیسی

wait for
• wait until a person or something arrives; wait until a person is finished with something (e.g. "i will wait for you until you finish your meal")
wait for ages
• wait for a very long time for something to happen
wait for dead man's shoes
• wait for someone to die in order to inherit his possessions
wait for us
• stay until we arrive
lie in wait for
• waylay, ambush, hide out and wait for -

Wait for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ashkan
انتظار داشتن
محدثه
منتظر بودن
Mohan1385na
منتظر موندن برای انجام کاری
التن قاسمپور
منتظر بودن برای کسی یا چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Wait for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران