vs


(لاتین) مخفف: بازگشت به مطالب بالا، (لاتین) مخفف: بازگشت به مطالب بالا
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "versus," in opposition to; against.

جمله های نمونه

1. My thinking along while, vs old Xue Shuo, may be a salability and have a question:These four insides, where am I ?
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]فکر من در کنار آن، در مقابل Xue Shuo قدیمی، ممکن است یک برچسبی باشد و سوال داشته باشد این چهار دیوار داخلی، کجا من هستم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sticky bombs given a . 8 damage modifier vs Panzer Elite Light vehicles.
[ترجمه ترگمان]بمب های چسبان داده شده ۸ عامل تعدیل کننده آسیب دیده در مقابل Panzer نقلیه سبک ویژه
[ترجمه گوگل]بمب های چسبنده 8 اصلاح کننده آسیب نسبت به خودروهای Panzer Elite Light
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A high percentage of affiliate links vs regular outbound links.
[ترجمه ترگمان]درصد بالایی از لینک های وابسته در مقابل لینک های ورودی منظم
[ترجمه گوگل]درصد بالایی از لینک های وابسته به لینک های به طور منظم خروجی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Compares menus vs food cost vs sales price.
[ترجمه ترگمان]فهرست منوها در برابر قیمت مواد غذایی در برابر قیمت فروش
[ترجمه گوگل]در مقایسه با قیمت فروش منوها نسبت به هزینه مواد غذایی مقایسه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. How flat vs . how tiered an organization do I desire?
[ترجمه ترگمان]چقدر در مقابل یک سازمان چگونه می توانم یک سازمان را تشکیل دهم؟
[ترجمه گوگل]چقدر مسطح چقدر سازمان را دوست دارم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Goat VS Austrilia: Austrilia is called the country on the back of goat.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]Goat VS استرالیا Austrilia کشور در پشت بز نامیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The profitability analysis of this project using cost vs. revenue method validates that the investment of Ruby Tuesday in Shanghai should be a successful one.
[ترجمه ترگمان]تحلیل سودآوری این پروژه با استفاده از هزینه در مقابل روش درآمد تایید می کند که سرمایه گذاری روز سه شنبه روبی در شانگهای باید موفقیت آمیز باشد
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل سودآوری این پروژه با استفاده از روش هزینه در مقایسه با درآمد، اعتبار می کند که سرمایه گذاری Ruby سه شنبه در شانگهای باید یک موفقیت باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Having read the thread on Dutch vs French Mals, I wonder if you guys know the two different types of Mals.
[ترجمه ترگمان]پس از خواندن رشته زبان هلندی در برابر Mals فرانسوی، تعجب می کنم که آیا شما دو نوع متفاوت از Mals را می شناسید
[ترجمه گوگل]پس از خواندن موضوع در هلند و مالز فرانسه، من تعجب می کنم که آیا شما بچه ها می دانید دو نوع مختلف از Mals
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. By monitoring the shift vs. time, molecular binding events can be monitored and kinetics of the binding events can be studied without labels (Fig. C).
[ترجمه ترگمان]با نظارت بر تغییر در مقابل زمان، رویداده ای پیوند مولکولی را می توان پایش کرد و سینتیک واکنش های اتصال را می توان بدون برچسب مورد مطالعه قرار داد (شکل C)
[ترجمه گوگل]با نظارت بر تغییر در زمان، رویدادهای اتصال مولکولی را می توان تحت نظارت قرار داد و سینتیک حوادث اتصال را بدون برچسب می توان مورد مطالعه قرار داد (شکل C)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This god vs devil or eros vs thanatos are static models based on a moral principle as suggested before. Thus we have very basis for the moral underpinnings of psychotherapy.
[ترجمه ترگمان]این god در مقابل شیطان یا eros در مقابل thanatos، مدل های استاتیک براساس یک اصل اخلاقی است که قبلا پیشنهاد شده بود بنابراین ما پایه و اساس اصول اخلاقی روان درمانی را داریم
[ترجمه گوگل]این خدای در مقابل شیطان و یا eros vs tosatatos مدل های استاتیک بر اساس یک اصل اخلاقی است که قبلا پیشنهاد شده است بنابراین ما اساس پایه های اخلاقی روان درمانی را داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Five days before the opening move of Kasparov vs. the World, the chess champion sat in a fashionable Manhattan restaurant fighting off symptoms of a nasty head cold.
[ترجمه ترگمان]پنج روز قبل از شروع حرکت of در مقابل قهرمان شطرنج، قهرمان شطرنج در رستورانی در مان هاتان نشسته بود که نشانه های سرماخوردگی شدیدی را نشان می داد
[ترجمه گوگل]قهرمان شطرنج پنج روز قبل از آغاز حرکت کاسپاروف در جهان، در یک رستوران مدافع منهتن نشسته بود که از علائم سرماخوردگی سر باز زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Bytes vs . strings comes again and again throughout the book.
[ترجمه ترگمان]بایت در مقابل سیم ها دوباره و دوباره در سراسر کتاب منتشر می شوند
[ترجمه گوگل]بایت در برابر رشته ها دوباره و دوباره در سراسر کتاب می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The normalized form of shear modulus vs. strain amplitude will be shown by a single curve, and that of damping ratio vs. strain amplitude by a family of curves or a band zone with shrunk ends.
[ترجمه ترگمان]شکل نرمال شده مدول برشی در مقابل دامنه کرنش با یک منحنی ثابت و نسبت میرایی در مقابل نشان داده خواهد شد دامنه فشار توسط یک خانواده از منحنی ها و یا یک منطقه باند با گوشه های کوچک شده است
[ترجمه گوگل]شکل نرمال مدول برشی در مقایسه با دامنه کرنش با یک منحنی واحد و نسبت سقوط نسبت به دامنه کرنش توسط یک خانواده از منحنی ها یا یک منطقه باند با انتهای خم شده نشان داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Dispersion Angle vs Frequency This graph displays the MR64B's excellent horizontal and vertical directivity control.
[ترجمه ترگمان]زاویه پراکندگی در برابر فرکانس این نمودار، کنترل عمودی افقی و عمودی MR۶۴B را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]زاویه پراکندگی نسبت به فرکانس این نمودار کنترل عالی هدایت افقی و عمودی MR64B را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Visual Studio
موضوع: کامپیوتر
ویژوال استدیو نام مجموعهٔ (Suite) برنامه نویسی شرکت مایکروسافت است که دارای چند زبان برنامه نویسی است. این مجموعه ویژوال سی و ویژوال بیسیک و ویژوال فاکس پرو و چند ابزار دیگر را درون خود جای داده است.

نرم افزار Visual Studio، نرم افزاری توسعه یافته برای برنامه نویسان کامپیوتر است که توسط شرکت نرم افزاری MicroSoft تولید شده است . تمرکز اصلی این نرم افزار از اولین نسخه های آن تا کنون بر روی خصوصیت IDE بودن آن است که به برنامه نویس اجازه می دهد تا برنامه های کاربردی مستقل، وب گاه، برنامه های کاربردی وب و یا سرویس های وب را که بر روی تعدادی از PlatForm های پشتیبانی شده توسط Microsoft .NET Framework ( البته برای تمام نسخه های بعد از ویژوال استودیو 6 ) همچنین Platform هایی مانند Microsoft Windows servers and workstations, PocketPC Smartphones و World Wide Web browsers اجرا می شوند را براحتی ایجاد نماید . از جمله قابلیت های اضافه شده که در آخرین ویرایش ارائه شده است می توان به Silverlight اشاره کرد که یک Web Application framework بسیار پیشرفته جهت توسعه نرم افزارهای کاربردی تحت وب می باشد.

تخصصی

[حقوق] علیه، در برابر، به طرفیت

به انگلیسی

• vs. is a written abbreviation for `versus'.
in comparison to, in contrast with

پیشنهاد کاربران

رقابت

در مقابل
مانند:lion vs Buffalo
versus ( in
در مقابل، درمقایسه، دربرابر
vs.
در مقایسه با
در برابر، در مقابل، در مقایسه با
جامدات فرار
در برابر، مقابل هم[دو شخص]
در مقابل
VS:مخففVERSUS
به معنی رقابت بین دو چیز.
مانند: GAMER 1 VS GAMER 2
♡♡♡♡♡♡END♡♡♡♡♡♡
versus
رقابت
مقابل
مخفف VS
VS مخفف کلمه Versus، به معنای در مقابل با . . .
برای مثال در جنگ های تن به تن می گویند : بازیکن شماره یک Vs بازیکن شماره دو
در مقابل با
مخفف versus
Vital Sign
علائم حیاتی
مقابل هم
versus. Opposing & against.
We use it to compare 2 things
VS: مخالف، دربرابر، گاهی هم معنی مقایسه می دهد

توضیح: VS کوتاهیده ی versus است از لاتینی
In this week batman vs superman will be played
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما