visual comfort

پیشنهاد کاربران

آسایش بصری معمولاً از طریق مجموعه ای از معیارها بر اساس سطح نور در یک اتاق، تعادل کنتراست ها، "دمای" رنگ و عدم وجود یا وجود تابش خیره کننده تعریف می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما