visna

پیشنهاد کاربران

دامپزشکی و علوم دامی
ویروسی از خانواده رتروویریده، جنس لنتی ویروس که فرم عصبی بیماری مدی - ویسنا گوسفندی را موجب می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما