versioning

پیشنهاد کاربران

نسخه سازی
( در کامپیوتر قابلیتی در پشتیبان گیری است که به مرور زمان نسخه های متعددی از یک فایل تهیه می شود تا در صورت نیاز و پشیمانی از تغییرات اعمال شده، بتوانید به هر یک از آن نسخه های قبلی برگردید. )
نسخه بندی - مربوط به رشته کامپیوتر است

بپرس