velocity coefficient

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[مهندسی گاز] ضریب سرعت
[زمین شناسی] ضریب سرعت - یک فاکتور عددی، که همیشه کمتر از یکان است، که بیان گر نسبت بین سرعت حقیقی آب بیرون ریخته از یک دهانه یا سایر ساختارهای هیدرولیک یا دستگاه هیدرولیکی و سرعت نظریه ای که باید وجود داشته باشد، اگر هیچ افت اصطکاکی به خاطر دهانه وجود نداشت، می باشد. مربع ضریب سرعت مقیاسی برای رانده مان یا بازده یک ساختمان به عنوان آبراه می باشد. بدون بعد است. (ASCE,1962).
[آب و خاک] ضریب سرعت

معنی یا پیشنهاد شما