vaunt

/vɔːnt//vɔːnt/

معنی: خود نمایی، خودستایی کردن
معانی دیگر: لاف زدن، نازیدن، به رخ (دیگران) کشیدن، چسی آمدن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: vaunts, vaunting, vaunted
• : تعریف: to speak boastfully of; brag about.
مترادف: boast, brag about
مشابه: brag, gloat over

- He vaunted his many successes.
[ترجمه ترگمان] او موفقیت های بسیاری را تحسین کرد
[ترجمه گوگل] او موفقیت های زیادی را تحسین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: vauntingly (adv.), vaunter (n.)
• : تعریف: a boastful statement or speech.
مترادف: boast, brag
مشابه: bombast, gasconade

جمله های نمونه

1. His vaunted new scheme has been shown to have serious weaknesses.
[ترجمه ترگمان]طرح جدید خودنمای او نشان داده شده است که ضعف های جدی دارند
[ترجمه گوگل]نشان داده شده است که طرح جدید شگفت انگیز او دارای نقاط ضعف جدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their much vaunted reforms did not materialize.
[ترجمه ترگمان]اصلاحات much آن ها تحقق نیافت
[ترجمه گوگل]اصلاحات شگفت انگیز آنها به وقوع پیوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Simpson's much vaunted discoveries are in fact commonplace in modern sociology.
[ترجمه ترگمان]برخی کشفیات Simpson در واقع در واقع در جامعه شناسی مدرن هستند
[ترجمه گوگل]اکتشافات بسیار شگفت انگیز سیمپسون در واقع در جامعه شناسی مدرن شایع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If Dole figures out how to take his vaunted inside political skills public, watch out.
[ترجمه ترگمان]اگر دول در نظر داشته باشد که چگونه با ستایش او را در میان مهارت های سیاسی اجرا کند، مراقب باشید
[ترجمه گوگل]اگر دئول چگونگی به دست آوردن مهارت های سیاسی خود را به طور عمومی در معرض دید عموم قرار دهد، مراقب باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. But what is this vaunted information currency?
[ترجمه ترگمان]اما این واحد پول هوشمند چه چیزی است؟
[ترجمه گوگل]اما این پول اطلاعاتی خیره کننده چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The much vaunted working families tax credit gives £207 a week to those with one parent in full-time work.
[ترجمه ترگمان]میزان اعتبار و اعتبار خانواده های شاغل در مورد مالیات معاف از مالیات به ۲۰۷ پوند در هفته به افراد مبتلا به یک پدر در کار تمام وقت می دهد
[ترجمه گوگل]خانواده های بسیار شلوغ و شایسته، اعتبار مالیاتی، 207 پوند در هفته به کسانی که با یک پدر و مادر در تمام وقت کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The country's vaunted educational system is not as good as once thought.
[ترجمه ترگمان]سیستم آموزشی خودنمای کشور به اندازه زمانی که فکر می کند خوب نیست
[ترجمه گوگل]نظام آموزشی خیره کننده این کشور به همان اندازه خوب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Nor could the vaunted irrigation scheme be described as an unqualified success.
[ترجمه ترگمان]همچنین طرح آبیاری خودنمای نمی تواند به عنوان یک موفقیت فاقد شرایط توصیف شود
[ترجمه گوگل]همچنین طرح آبیاری خیره کننده نباید به عنوان یک موفقیت نامناسب توصیف شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. However, their vaunted credentials as representatives of the opposition were questioned by commentators.
[ترجمه ترگمان]با این حال، اعتبار سنجی آن ها به عنوان نمایندگان اپوزیسیون توسط مفسران مورد سوال قرار گرفت
[ترجمه گوگل]با این حال، مأمورین مورد اعتماد خود را به عنوان نمایندگان مخالفان توسط مفسران مورد سوال قرار دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. But now this much vaunted initiative has foundered because there is little or no market interest in redevelopment.
[ترجمه ترگمان]اما در حال حاضر این طرح پر طمطراق به این دلیل غرق شده که هیچ علاقه ای به هیچ بازاری در توسعه مجدد وجود ندارد
[ترجمه گوگل]اما در حال حاضر این ابتکار بسیار شگفت انگیز از بین رفته است، زیرا علاقه وافر بازار به بازسازی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The problem is that to vaunt modernisation, which implies that technological successes will make Russia a great world power again, is to set the wrong priority.
[ترجمه ترگمان]مشکل مدرن سازی صنعتی شدن است که دلالت بر این دارد که موفقیت های تکنولوژیکی دوباره روسیه را تبدیل به یک قدرت جهانی بزرگ خواهد کرد، این است که اولویت را در اولویت قرار دهد
[ترجمه گوگل]مشکل این است که تعویض مدرنیزاسیون، که به این معنی است که موفقیت های تکنولوژیکی باعث می شود که روسیه دوباره قدرت جهانی بزرگ شود، اولویت اشتباه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. No matter how people vaunt an own great activity, they are usually just the outcomes of opportunity, rather than a great intention of result.
[ترجمه ترگمان]مهم نیست که چگونه افراد یک فعالیت بزرگ را انجام می دهند، بلکه معمولا تنها نتایج فرصت هستند، نه یک هدف بزرگ
[ترجمه گوگل]مهم نیست که چگونه افراد یک فعالیت عالی خود را متزلزل می کنند، معمولا نتیجه نتایج، و نه هدف قاطعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This was not a mere empty vaunt, but a deliberate avowal of his real sentiments.
[ترجمه ترگمان]این فقط یک vaunt خالی بود، بلکه یک اعتراف عمدی از احساسات واقعی او بود
[ترجمه گوگل]این یک خیط و پیت خالی نبود، بلکه یک تصدیق عمدی از احساسات واقعی او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Vaunt of one's success .
[ترجمه ترگمان]موفقیت یک موفقیت بزرگ
[ترجمه گوگل]تعجب از موفقیت یک نفر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Surely the economic regeneration of the area was a priority, without which much vaunted training schemes were somewhat pointless.
[ترجمه ترگمان]به طور حتم تجدید حیات اقتصادی این منطقه یک اولویت بود، بدون آن که طرح های تمرینی پر طمطراق تا حدی بی هوده بودند
[ترجمه گوگل]مطمئنا بازسازی اقتصادی این منطقه یک اولویت بود، بدون آنکه طرح های آموزشی بسیار پرطرفدار، تا حدودی بی معنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خود نمایی (اسم)
ostentation, parade, vaunt, frippery, show-off, panache, grandstanding

خودستایی کردن (فعل)
boast, vaunt

به انگلیسی

• act or instance of boasting
boast, brag, exaggerate about oneself
if you vaunt something, you describe, praise, or display your success or possessions in a boastful and pompous way; a formal word.

پیشنهاد کاربران

پز دادن، به رخ کشیدن، فخر فروختن
show off

when you exaggerate your greatness, you vaunt to the point of no longer seeming so great


خودستایانه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما