vaporiz to

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] تبخیر کردن - تبخیر شدن - به شکل بخار در آوردن

معنی یا پیشنهاد شما