vadose


(وابسته به آب موجود در میان سطح زمین و آبهای زیرزمینی) خاکابی، خاکاب، وابسته به اب یا سایر محلول های موجوددرقشرزمین
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آب و خاک] ناحیه هواده

معنی یا پیشنهاد شما