برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

voyeurism

/ˈvɔɪˈjuːˌrɪzəm/ /vwɑːˈjɜːrɪzm/

معنی: اطفاء شهوت با نگاه

واژه voyeurism در جمله های نمونه

1. What started as cheap voyeurism escalated into an unstoppable cyberspace phenomenon, which forced the prime minister to establish an official inquiry that led to changes in police practice.
[ترجمه ترگمان]چیزی که به عنوان voyeurism ارزان شروع شد به یک پدیده غیرقابل توقف تبدیل شد، که نخست‌وزیر را مجبور کرد تا یک تحقیق رسمی ایجاد کند که منجر به تغییراتی در عمل پلیس شد
[ترجمه گوگل]آنچه که به عنوان عجیب و غریب ارزان قیمت آغاز شد، به یک پدیده فضای مجازی غیر قابل توقف تبدیل شد که نخست وزیر را مجبور به ایجاد یک تحقیق رسمی کرد که منجر به تغییر در عملکرد پلیس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Most modern misery literature, however, is the purest voyeurism, an opportunity to pry into the degradation of others through secondhand confessional of the most graphic and prurient sort.
[ترجمه ترگمان]با این حال، بیشتر ادبیات misery نوین، خالص‌ترین voyeurism، فرصتی برای فرو بردن به تجزیه و تحلیل دیگران از طریق اعتراف secondhand و prurient است
[ترجمه گوگل]با این حال، بیشتر ادبیات نادان مدرن، خالص ترین فضایی است که فرصتی برای تخریب دیگران از طریق عهد عتیقانه از گرافیک ترین و ماندگار تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And while Wife Swap was pure voyeurism, Boss Swap hints at some real issues.
[ترجمه ترگمان]و در حالی که Wife Swap voyeurism، Boss Swap را در برخی مس ...

مترادف voyeurism

اطفاء شهوت با نگاه (اسم)
voyeurism

معنی کلمه voyeurism به انگلیسی

voyeurism
• stimulation derived from secretly watching sexual acts or naked bodies; enjoyment from seeing misery or sordidness
• voyeurism is the activity of obtaining pleasure from watching other people having sex.

voyeurism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nazanin Ehsani
چشم چرانی
سید وحید طباطباییان
هیزی_ هیزبازی_ چشم چرانی
مائده💫
تماشاگری جنسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی voyeurism

کلمه : voyeurism
املای فارسی : ویوریسم
اشتباه تایپی : رخغثعقهسئ
عکس voyeurism : در گوگل

آیا معنی voyeurism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )