برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1430 100 1

vote

/voʊt/ /vəʊt/

معنی: رای، دعا، اخذ رای، رای دادن، فعالیت انتخاباتی کردن
معانی دیگر: آرا، نظر یا خواسته ی خود را بیان کردن، ورقه ی رای، تعرفه (ballot هم می گویند)، حق رای

بررسی کلمه vote

اسم ( noun )
(1) تعریف: a formal expression of preference in an election or decision.
متضاد: abstention
مشابه: poll

- Have you decided which candidate will get your vote in this election?
[ترجمه ترگمان] آیا شما تصمیم گرفته‌اید که کدام نامزد در این انتخابات رای شما را بگیرد؟
[ترجمه گوگل] آیا شما تصمیم گرفتید کدام کاندیدایی رای خود را در این انتخابات دریافت کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Hundreds of people were lined up at the polling place to cast their votes this morning.
[ترجمه ترگمان] امروز صبح صدها نفر در محل رای‌گیری صف کشیده‌اند تا رای‌های خود را ارائه دهند
[ترجمه گوگل] صدها نفر در محل رای گیری قرار داشتند تا امروز صبح رای دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the act of a group of people in which each expresses a preference in order to reach a decision that will affect the whole group.
مشابه: ballot

- There will be a vote in the town council tomorrow to decide the issue.
[ترجمه ترگمان] فردا برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع، در شورای شهر رای‌گیری خواهد شد
[ترجمه گ ...

واژه vote در جمله های نمونه

1. vote count
شمارش آرا

2. vote down
(با رای دادن) رد کردن،نپذیرفتن

3. vote out
(با رای دادن) کسی را از شغل خود برکنار کردن

4. a vote of ninety in favor, fifty against, and twenty abstaining
نود رای موافق،پنجاه رای مخالف و بیست رای ممتنع

5. i vote we leave now
نظر من این است که هم اکنون برویم.

6. proxy vote
رای به نمایندگی از سوی شخص دیگر

7. the vote was 40 to 30, a margin of ten
رای 40 به 30 بود،یعنی یک اختلاف ده تایی

8. to vote a straight ticket
یکجا به کلیه‌ی نامزدهای فهرست رای دادن.

9. to vote by a show of hands
با بلند کردن دست رای دادن

10. to vote down a motion
پیشنهادی را با رای دادن رد کردن

11. to vote for someone
به کسی رای موافق دادن

12. a heavy vote
رای دادن به میزان زیاد

13. a light vote
آرای قلیل

14. a majority vote will seal the new bill
رای ...

مترادف vote

رای (اسم)
dictum , sentence , verdict , judgment , opinion , award , vote , discretion , poll , suffrage
دعا (اسم)
devotion , orison , vote , prayer
اخذ رای (اسم)
vote
رای دادن (فعل)
sentence , resolve , vote , elect
فعالیت انتخاباتی کردن (فعل)
vote , elect

معنی عبارات مرتبط با vote به فارسی

(با رای دادن) رد کردن، نپذیرفتن
رای اعتماد
(با رای دادن) کسی را از شغل خود برکنار کردن
(در جرگه ها و مجالس) رای رئیس جلسه هنگامی که آرای طرفین مساوی باشد، رای سرنوشت ساز، رای قاطع، رای رئیس انجمن هنگام برابربودن شماره اراءدوطرف
رای ساختگی
رای ساختگی
رای اقلیت
رای یک تن در چند حوزه انتخابی
اکثریت ارا
همه پرسی غیر رسمی، نظر خواهی خودمانی، اخذ رای غیر رسمی وازمایشی
زنان کی حق رای دادن خواهند داشت ؟e?

معنی vote در دیکشنری تخصصی

vote
[فوتبال] رای
[حقوق] رأی دادن، رأی، نظر، عقیده
[حقوق] رأی ممتنع
[حقوق] رأی قاطع، رأی رئیس یا سرداور در صورت تساوی آراء موافق و مخالف
[حقوق] نظر مخالف، رأی مخالف
[حسابداری] رای نیرومند

معنی کلمه vote به انگلیسی

vote
• voice; act of making an official choice, election; official choice; eligibility to vote; total number of votes; result of an election
• cast a ballot; officially choose one out of a number of options; voice a suggestion
• your vote is your choice in an election or at a meeting where decisions are taken.
• when a group of people have a vote or take a vote, they make a decision by allowing each person in the group to say what they would prefer.
• in an election, the vote is the total number of people who have indicated their choice.
• when you vote, you make your choice in an election or at a meeting, by writing on a piece of paper or by raising your hand.
• if you vote for a particular person, political party, or course of action, you show that you support that person, party, or course of action by making a choice at an election or meeting.
• people have the vote when they have the legal right to indicate in an election who they would like to represent them as their government.
• if you vote with your feet, you show that you do not support something by leaving the place where it is happening or the organization that is supporting it.
• if a proposal or demand is voted down, it is rejected, especially as the result of a formal vote.
• when people vote in a person or political party, they give them enough votes in an election for them to hold a position of power.
• when people vote someone off an elected committee, they do not give them enough votes to continue to be a member of that committee.
• when people vote out a person or political party, they do not give them enough votes in an election to allow them to continue holding a position of power.
vote by a show of hands
• vote by raising one's hand to indicate one's choice
vote by ballot
• give an opinion regarding an election by placing a ...

vote را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mansoor67n
رای :آرا
Elahe
رای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vote
کلمه : vote
املای فارسی : ووت
اشتباه تایپی : رخفث
عکس vote : در گوگل

آیا معنی vote مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )