برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

vicious circle

/ˈvɪʃəsˈsɝːkəl/ /ˈvɪʃəsˈsɜːkəl/

دایره ی خبیثه، بدپرهون، دوروتسلسل

بررسی کلمه vicious circle

اسم ( noun )
(1) تعریف: a situation in which the solution to a problem gives rise to another, which can be worse or may bring back the first with greater complications, thereby increasing the difficulty of solving any of them.

(2) تعریف: in logic, an argument or definition that depends on the establishment of another one, which in turn can only be established by the first.

واژه vicious circle در جمله های نمونه

1. Many people get caught/trapped in a vicious circle of dieting and weight gain.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم گرفتار یک چرخه معیوب از رژیم غذایی و افزایش وزن گیر می‌افتند
[ترجمه گوگل]بسیاری از افراد در دام دایره ای از رژیم غذایی و افزایش وزن گرفتار می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This vicious circle is more precisely specified in Chapter
[ترجمه ترگمان]این چرخه معیوب به طور دقیق‌تر در فصل مشخص می‌شود
[ترجمه گوگل]این دایره بدبخت دقیق تر در فصل مشخص شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This has produced a nastily vicious circle.
[ترجمه ترگمان]این امر یک دایره وحشیانه و نفرت‌انگیز به وجود اورده است
[ترجمه گوگل]این یک دایره بدبینانه ایجاد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We would get back into a vicious circle.
[ترجمه ترگمان]ما باید برگردیم به یه دایره شیطانی
[ترجمه گوگل]ما دوباره به یک حلقه شریرانه می رویم
[ترجمه شما] ...

معنی vicious circle در دیکشنری تخصصی

vicious circle
[ریاضیات] دور تسلسل، دور باطل، دور فاسد، دور

معنی کلمه vicious circle به انگلیسی

vicious circle
• neverending cycle, situation that one cannot escape from or change, cycle of action and reaction that repeats itself over and over again; chain of events wherein the reaction to one difficulty produces a new problem that markes the original difficulty worse
• a vicious circle is a problem or difficult situation that has the effect of creating new problems which in turn re-create the original problem.

vicious circle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

afro
چرخه معیوب
بهی
قوز بالا قوز
الهام اسلامی
دور باطل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی vicious circle

کلمه : vicious circle
املای فارسی : ویکیوس سیرکل
اشتباه تایپی : رهزهخعس زهقزمث
عکس vicious circle : در گوگل

آیا معنی vicious circle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )