برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

vibes

/ˈvaɪbz/ /vaɪbz/

(عامیانه)، رجوع شود به: vibraphone، مهربانی، لطف

بررسی کلمه vibes

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: (informal) vibraphone; vibraharp.

واژه vibes در جمله های نمونه

1. Sorry, Chris, but I have bad vibes about this guy.
[ترجمه شیوا] متاسفم کریس ولی من حس خوبی نسبت به این یارو ندارم
|
[ترجمه ترگمان] متاسفم، \"ک - - ری - - س\"، اما من احساس بدی نسبت به این یارو دارم
[ترجمه گوگل]با عرض پوزش، کریس، اما من در مورد این پسر بیدارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I have good vibes about this contract.
[ترجمه ترگمان]من در مورد این قرارداد احساس خوبی دارم
[ترجمه گوگل]من در مورد این قرارداد فاحش خوبی دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Are these just bad vibes and sour grapes or is hip hop just too naughty by nature for the mainstream?
[ترجمه ترگمان]آیا این vibes بد و انگور ترش هستند یا هیپ هاپ از طبیعت برای جریان اصلی بسیار شیطان است؟
[ترجمه گوگل]آیا این فقط vibes بد و انگور خوراکی است و یا هیپ هاپ فقط طبیعت برای طبیعت غیر معمول برای جریان اصلی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه vibes به انگلیسی

vibes
• atmosphere intuitively sensed, feelings projected by someone (slang); musical instrument with electrically operated resonators, vibraphone
• vibes are the good or bad emotional reactions which you feel that a person has towards you or the good or bad atmosphere that you sense in a place; an informal word.
• the vibes are the same as the vibraphone; an informal use.

vibes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ayda Aria
situation
place
feeling that one gets from a person
(slang)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی vibes

کلمه : vibes
املای فارسی : ویبس
اشتباه تایپی : رهذثس
عکس vibes : در گوگل

آیا معنی vibes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )